Ŏ ยกเลิกการรับบัตรคิว

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำา สำานักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขานุการศูนย์ บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) กล่าวถึง การอำานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าไปถวาย สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ว่า จะยึดหลักปฏิบัติของวันที่ 29 ต.ค. ที่เปิดให้เข้า ถวายสักการะเป็นวันแรกเป็นหลักโดยจะไม่ใช้ ระบบบัตรคิว แต่จะจัดคิวเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่ม จะมีเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคอยช่วยเหลือดูแล คอยจัดระเบียบประชาชนให้ทยอยเข้าไปใน พระบรมมหาราชวังเป็นกลุ่ม ๆ เช่น กลุ่มผู้สูง อายุ กลุ่มผู้พิการ ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้ เจ้าหน้าที่จะดูแล เป็นพิเศษ ขณะที่การแต่งกายสำาหรับกลุ่มพิเศษ นี้ ขอให้เน้นสุภาพเรียบร้อย โดยสุภาพสตรีสวม กระโปรงหรือผ้าซิ่น ส่วนสุภาพบุรุษสวมกางเกง ขายาว และไม่ต้องไปแลกรองเท้า ส่วนในวันที่30 ต.ค. อาจมีการปรับพื้นที่สนามหลวงให้เหมาะ สมในการรองรับประชาชนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อ ประชาชนเข้ามาในพื้นที่แล้ว ขอให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามจุดเข้าคิวหรือดูบอลลูนที่ ระบุจุดไว้ได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.