Ŏ พระราชทานของที่ระลึก

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ทั้งนี้เมื่อประชาชนถวายสักการะ พระบรมศพเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ทุกคนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพ เพื่อให้ ประชาชนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกต่อไปโดยพระบรม ฉายาลักษณ์ เป็นภาพพระบรมโกศพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช พิมพ์สี่สี ขนาด 5x7 นิ้ว ด้านหลังของภาพ พิมพ์ตัวหนังสือมีข้อความรายละเอียดหมาย กำาหนดการพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล สัตตมวาร (7 วัน) ระหว่างวันที่ 19-20 ต.ค. 59 และทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ระหว่างวันที่ 27-28 ต.ค. 59

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.