Ŏ สักการะพระบรมศพชุดแรกตี 5

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ภายหลังประชาชนจำานวนมากเข้าแถว อย่างเป็นระเบียบรอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ บริเวณประตูวิเศษไชยศรี เป็นวันแรกทำาให้เจ้า หน้าที่สำานักพระราชวัง ต้องปรับเปลี่ยนการจัด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.