กลับมาให้ชมอีกครั้ง

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร -

อง 7 สี นำ�ละครเทิดพระเกียรติเรื่อง “ป่าแห่งศรัทธา” นำ�กลับม�ให้ชมกันอีกครั้ง ซึ่งละครเรื่องนี้ผลิตขึ้นเพื่อ เทิดพระเกียรติ พระบ�ท สมเด็จพระปรมินทรมห� ภ ูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน วันพ่อประจำ�ป ี 2555 โดย ได้นักแสดงม�กฝีมือร่วม แสดง อ�ท ิ ฐิสา-วริฏฐิ สา, ขวัญ-อุษามณี, วี-วีร ภาพ, นิว-วงศกร, ไมค์ภัทรเดช, ฝ้าย-ณิชานันท์, ป๊อบ-พลรัตน์์ เป็นต้น ผลิตโดย บริษัท ด�ร�ว ิดีโอ จำ�ก ัด และ บริษัท ดีด้� วิดีโอ โปรดักชั่น จำ�กดั กำ�กบั ก�รแสดงโดย สยาม สังวริบุตร และ สยม สังวริบุตร

โดยบอกเล่�เรื่องร�วคว�มเสียสละ “ผู้พิทักษ์ป่า” ผ่�น 4 ตัวละครหลัก

วี-วีรภาพ รับบท “รัฐ” นักธุรกิจ หนุ่มหัวก้�วหน้� ที่หันม�จบัธุรกิจย�งพ�ร�เพื่อ ส่งออก เป็นคนจิตใจดี มีคว�มมุ่งมั่นที่จะส่ง เสริมให้ช�วบ้�นมีอ�ชีพและคว�มเป็นอยู่ที่ดี โดยที่ไม่รู้ว่�สิ่งที่กำ�ลังทำ�เป็นก�รเร่งให้ช�ว บ้�นบุกรุกพื้นที่ป่�เพื่อทำ�สวนย�งพ�ร� แบบไม่เกรงกลัวกฎหม�ย แต่สุดท้�ยก็ยอม สละธุรกิจของตนคืนพื้นที่ป่� และตั้งใจปลูกป่� เฉลิมพระเกียรติคืนให้กับแผ่นดิน

ฐิสา-วริฏฐิสา รับบท “มะนาว” ของ เป็น คน ที่มีอุดมก�รณ์ที่ จะรักษ�พื้นป่�ของช�ต ิเอ�ไว้ให้ได้ บุคลิกเป็นคนมุ่งมั่น่ และไม่ยอมกับสิ่งผิดไ ่ กฎหม�ย เป็นคนตั้งใจศึกษ�ด ำ�เนินต�ม แนวพระร�ชดำ�ริ ของพระบ�ทสมเด็จพระ ปรมินทรมห�ภ ูมิพลอดุลยเดช อย่�งจริงจัง และเป็นคนคอยปลุกระดมช�วบ้�นให้กลับม� ปลูกป่�คนืแผ่นดิน ขวัญ-อุษามณี รับบท “ครูปิ่น” ครูส�ว จ�กกรุงเทพฯ ที่สละคว�มสะดวกสบ�ยม�่ เป็นครูอยู่ต่�งจังหวัด เป็นคนอ่อนหว�นแต่ จิตใจเข้มแข็ง คอยช่วยมะน�วในก�รปลูกจิต สำ�นึกให้ช�วบ้�นรอบ ๆ แนวป่� ช่วยกัน รักษ�ป�่ และสร้�งแนวกันชนไม่ให้ใครเข้�ม� ท �ำ ล�ยป่�ไม้ได้

นิว-วงศกร ว่�รฐับุกรุกป่�จะเอ�เรื่องให้ได้ ทั้งสองคนไม่มีใครยอมใคร คนผิดไม่ได้จะมีข้�ร�ชก�รไว้ทำ�ไม สุทินโชว์แผลที่ถูกยิงให้ เพร�ะรัฐก็บอกว่�ทตี่รงนี้เป็นที่ของตนซึ่งซื้อม�เพื่อปลูก ดู บอกไม่อย�กให้มะน�วทำ�ง�นนี้ แต่มะน�วยิ่งมีไฟบอก ย�งพ�ร� มะน�วเอ�เรื่องนี้ไปร�ยง�นหัวหน้� เขม (นิวจะรักษ�ป�่ตน้นำ้�นให้ี้ดีที่สุด วงศกร) แต่หัวหน้�กบ็อกให้มะน�วลืมเรื่องนี้ไปซะ ไม่อย่�ง มะน�วได้ครูปิ่นเป็นแนวร่วมเพร�ะทั้งสองคนมี งั้นทุกคนที่นี่จะเดือดร้อน รัฐขย�ยธุรกิจย�งพ�ร�ครบ อุดมก�รณ์เดียวกันในทุก ๆ เรื่อง มะน�วส่งเมลไปขอรับ วงจร โดยไม่รู้เลยว่�เป็นที่ดินที่ได้ม�โดยผิดกฎหม�ยและ บริจ�คหนังสือจ�ก ป้อ (อุ่น-ปริยานุช) เพื่อนตนเองและ อยู่ใกล้กับป่�เฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ครูปิ่นจะช่วยสอนและรณรงค์ให้เด็ก ๆ มีคว�มเข้�ใจที่ดี

ระหว่�งที่มะน�วเดินออกตรวจป่�กพ็บกับ สันติ ต่อธรรมช�ตและิป่�ไม้ โดยมะน�วยอมสละเงินตนเองม� (ไมค์-ภัทรเดช) เพื่อนของเธอกำ�ลงัลักลอบเข้�ม�ตดัไม้ ท�ำโครงก�รและให้คว�มรู้กับช�วบ้�น เมื่อช�วบ้�นเห็น เธอตกใจม�กและอึดอัดใจม�กที่ช�วบ้�นที่เธอคุ้นหน้�คนุ้ ประโยชน์ของโครงก�รที่มะน�วทำ�อยู่ก็ม�เข้�รว่ม แต่ก็ยัง ต�ม�แต่เด็ก ไม่ยอมให้จับตัวสันติไป ครูปิ่น (ขวัญ-อุษา เป็นส่วนน้อยถ้�เทียบกับช�วบ้�นที่ไปเป็นลูกจ้�งสวน มณี) ส�วจบใหม่ไฟแรงที่ย้�ยม�สอนหนังสือที่บ้�นป่� รีบ ย�งพ�ร�ของรัฐ รัฐบอกว่�กจิกรรมที่มะน�วทำ�ลม้เหลว ขี่จักรย�นม�บอกข่�วที่หน่วย สุทินตกใจม�กรีบไปช่วย อย่�งสิ้นเชิงเพร�ะไม่ส�ม�รถทำ�ให้ช�วบ้�นรวยขึ้นม�ได้ ลูกส�วออกม�จ�กวงล้อมของช�วบ้�น แถมยังต้องปล่อย แต่มะน�วก็ไม่ย่อท้อและยังทำ�ตอ่ไป ตัวสันติไปอีก มะน�วเสียใจม�กที่คว�มถูกต้องที่เธอมี มะน�วและครูปิ่นได้แนวร่วมเพิ่มขึ้นอีกคนเมื่อนัก เจตน�จะรักษ�ผลประโยชน์ให้กับแผ่นดิน แต่ต้องม�ยอม ข่�วส�ว นริศรา (ฝ้าย-ณิชานันท์) เข้�ม�ท�ำข�่วเกี่ยวกับ แพ้ให้คนกระทำ�ผดิ เธอจึงถ�มพ่อของเธอว่�ในเมื่อทำ�อะไร ก�รทำ�ล�ยป่�ตน้นำ้� เพื่อต้องก�รสื่อบอกเล่�เรื่องร�วของ รับบท “เขม” หัวหน้�เขต ป่�แห่งนี้ให้ทั้งประเทศได้รู้แต่ก็ถูกขัดขว�งจ�ก เฮียหยู (จีรศักด์ิ ปิ่นสุวรรณ) อยู่เสมอ มะน�วรู้ถึงข่�วที่จะมีกลุ่ม คนเข้�ไปลักลอบตัดไม้พะยูงจึงจัดกำ�ลงัเข้�ไปจับ สุทินต�ม ไปช่วยลูกส�ว ขณะเดียวกันรัฐที่อย�กรู้คว�มจริงในเรื่อง ป่�ทมะี่น�วพย�ย�มต่อสู้อยู่ก็แอบต�มขึ้นไปเช่นกัน พวก เฮียหยูจุดไฟสกัดไม่ให้พวกของมะน�วขึ้นไป มะน�ว นริศ ร� และพวกเข้�ไปดับไฟอย่�งไม่คิดชีวิต ครูปิ่นเข้�ไปต่อว่� หวัหน้�เขมที่ยืนดูลูกน้องอยู่เฉย ๆ จนหัวหน้�เขมรู้สึกผิด ติดต่อหน่วยทำ�ฝนหลวงม�ชว่ย จนไฟบริเวณนั้นดับหมด มะน�ว รัฐ สุทิน นริศร�รอดกลับม�ได้อย่�งสะบักสะบอม มะน�วถูกหัวหน้�เขมให้พักง�น เธอเปิดดูคลิปพระร�ช ดำ�รัสของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวที่ตรัสเกี่ยวกับ ป่�ไม้หล�ยรอบ มะน�วเดินขึ้นไปบนป่�โดยมีรัฐต�มขึ้นไป ปลอบเพร�ะรัฐรู้คว�มจริงเกี่ยวกับชุมชนนี้แล้ว ทั้งสองคน หลบฝนอยู่ในป่�ได้ยินเสียงดินถล่ม เรื่องร�วจะเป็นอย่�งไร ต่อไป ติดต�มชมละครเทิดพระเกียรติ “ป่าแห่งศรัทธา” ท�งช่อง 7 สี. รักษ�พ นัธุ์สัตว์ป่� ที่เคร่งครัดใน ขั้นตอนของระบบร�ชก�ร แต่ กลับไม่สู้กับกลุ่มอิทธิพลที่เข้� ม�รุกร�นป่� เพร�ะรู้สึกว่� ไม่มีอะไรดีขึ้น นอกจ�กเสี่ยง ทั้งตำ�แหน่งหน้�ทและชีวิตี่ แต่สุดท้�ยก็ลุกขึ้นม�ตอสู้่ ในฐ � น ะ ข้ � ร � ช ก � ร ที่ ดี อีกครั้ง แฟนละครช่อง 7 สี ติดต�มชมละคร “ป่าแห่ง ศรัทธา” ซึ่งจะนำ�กลับม�ให้ ชมอีกครั้ง ในวันอ�ทติย์ที่ 30 ต.ค.นี้ เวล� 10.00-11.30 น. ท�งช่อง 7 สี และ ช่อง 35 ใน ระบบ HD.

เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต จ�กก�รประชุมโทรทัศน์รวมก�รเฉพ�ะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) เมื่อวันที่ 14 ตุล�คม ทรท. ได้ให้สม�ชกิ ทรท. รับทร�บแนว ปฏิบัติในก�รออกอ�ก�ศ ดังนี้ ภ�ยหลังก�รถ่�ยทอดสดพิธีเชิญพระบรม ศพพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภมิูพลอดุลยเดช จนเสร็จสิ้นพิธีโดย สมบูรณ์ ในคืนวันที่ 14 ตุล�คม ให้ทุกสถ�น ฯี เข้�สรู่�ยก�รภ�คปกติ ได้ โดยงดร�ยก�รบันเทิงทุกประเภท ทั้งนี้ ในระยะเวล� 30 วัน ให้แต่ ละสถ�น ฯี พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของเนื้อห�ร�ยก�ร โดยในแต่ละวัน ขอให้นำ�เสนอส�รคดีเกี่ยวกับพระร�ชกรณียกิจอย่�งต่อเนื่อง และ ส�ม�รถออกอ�ก�ศโฆษณ�ท ั้งที่เป็นก�รส่งเสริมภ�พลักษณ์องค์กร และผลิตภัณฑ์ได้ แต่จะต้องมีเนื้อห�ที่เหม�ะสม ส่วนก�รปรับผัง ร�ยก�รเฉพ�ะกิจในช่วงนี้ให้เป็นดุลพินิจของแต่ละสถ�น ีฯ โดยผ่อนผัน ไม่ต้องส่งผังร�ยก�รให้ กสทช. พิจ�รณ�ลวงหน้�่ จนกว่�จะมีคำ�สงั่ เปลี่ยนแปลง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.