แว่นตานำาทาง ธ ‘P้Kธใlasses’ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้พิการสายตา

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร - นภาพร พานิชชาติ napapornpุdailynews.co.th

ที่เคยมองเห็นโลกกว้างอย่างสดใส แต่วันหนึ่งต้องประสบกับ ปัญหาสายตาไม่สามารถมองเห็นอย่างในอดีต นอกจากจะส่ง ผลทางด้านจิตใจแล้ว ยังสร้างความยากลำาบากในการใช้ชีวิต ประจำาวันอีกด้วย

3 สถ�บ ันจึงร่วมวิจัยคิดค้นนวัตกรรม “PMK Glasses Navigator” แว่นตานำาทาง เพื่อช่วยผู้ป่วยทางสายตา นำ�โดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้�ส�ข�วศิวกรรมแมคค�ทรอนิกส์ คณะ ครุศ�สตร์อุตส�หกรรม มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยีร�ชมงคล (มทร.) ธัญบุรี, ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน พระบรมร�ช ูปถัมภ์, พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำ�นวยก�รกอง เวชศ�สตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วย พ.อ.รศ. นพ.สุธี พานิชกุล ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย พัฒน�นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทย�ลัย แพทยศ�สตร์พระมงกุฎเกล้� และโรงพย�บ�ล พระมงกุฎเกล้� เพื่อรองรับผู้ป่วยท�งส�ยต� ที่ไม่ได้พิก�รม�แต่กำ�เนิด

พ.อ.ผศ.นพ.อ�รมย์ ขุนภ�ษ ี เปิดเผย ว่� เนื่องจ�กโรงพย�บ�ลพระมงกุฎเกล้�มี ทห�รที่ได้รับบ�ดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหน้� ในบ�งร�ยนอกจ�กบ�ดเจ็บท�งสมองแล้วอ�จสูญเสียก�รมองเห็น ดังนั้นแว่นต�น�ำท�งนี้จะมีประโยชน์ในก�รช่วยให้พัฒน�ทกัษะในด้�นก�ร เดิน โดยแว่นต�น ำ� ท�งนี้จะช่วยในก�รฝึกเดินหลบหลีกสิ่ง กีดขว�ง ผู้ป่วยท�งส�ยต�ไม่ได้พิก�รม�แต่กำ�เนิด อุปกรณ์ แว่นต�น�ำท�งช่วยให้ผู้ป่วยได้เดินอำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร ดำ�เนินชีวิตประจำ�วนั นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถนำ�ไปใช้กับผู้ป่วย ที่ต�บอดร�ยอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม ผู้ออกแบบแว่นต� น�ำท�ง “PMK Glasses Navigator” กล่�วว่� แว่นต�น�ำท�ง ประกอบด้วยป ้ 2 ส่วนสำ�คญั่ ำ ั ส่วน แรกเป็นโครงสร้�ง (Hardware) จะประกอบไปด้วยโครงสร้�งกล่อง พล�สติกแบบสี่เหลี่ยม ไมโคร คอนโทรลเลอร์ ชุดตรวจจับและวัด ระยะท�งด้วยคลื่นอัลตร้�โซนิค ชุด บันทึกเสียง แบตเตอรี่ ขน�ด 9 โวลต์ ์ ส่วนที่สองจะเป็นซอฟต์แวร์่ ส ่ ี ป็ ฟ ์ ์ โ โดย ใช้ภ�ษ�ซในีก�รเขียนควบคุมก�รทำ�ง�นทั้งระบบ สำ�หรับหลักก�รทำ�ง�น ผู้ป่วยสวมแว่นต�นำ�ท�ง เวล�ผู้ป่วยเคลื่อนไหวตนเองด้วยก�รเดิน เมื่อเจอสิ่งกีดขว�งคลื่นอัลตร้�โซนิคจะตรวจจับและวัดสัญญ�ณสะท้อน กลับม�พร้อมกับมีเสียงบอกระยะก เพื่อให้ผู้ป่วยได้ยินเสียงและ ส�ม�รถรับรู้ถึงสิ่งกีดขว�งด้�นหน้�ว�่อยู่ที่ระยะเท่�ไร จะได้หลบหลีกสิ่ง กีดขว�งได้ี

แว่นต�น�ท�งนี้ส�ม�รถวัดระยะได้ไกลถึงำ 2 เมตร น้ำ�หนัก ป ประม�ณ 0.2 กิโลกรัม ใช้แบตเตอรี่ขน�ด โวลต์ ส�ม�รถใช้ง�นได้ ร ร�ว 2 เดือน ส่วนระยะท�งขึ้นอยู่กับก�รใช้ง�น ขณะเดียวกันเวล�ท ผู้ี่ ป่วยอยู่ในบ้�นของตนเอง ที่มีคว�มคุ้นเคยสภ�พแวดล้อมภ�ยในบ้�น ระดับหนึ่ง ก็ส�ม�รถเลือกใช้กล่องนำ�ท�งขน�ดเล็กโดยไม่ต้องสวม แว่นต� โดยส�ม�รถถือกล่องนำ�ท�งขน�ดเล็กไว้ด้�นหน้� พร้อมกับกด ปุ่มทุกครั้งที่ต้องก�รวัดระยะท�งป่ ้ ั ่ ี ้ ั ทำ�ให้ผู้ป่วยส�ม�รถได้ยินเสียงและรู้ำ ใ ้ ้ป่ ไ ้ ิ ี ้ ระยะท�งว่�มสิ่ีงกีดขว�งด้�นหน้�เช่นเดียวกับก�รใส่แว่นต�

ทั้งนี้ แว่นต�น�ท�งได้ถูกนำ�ไปทดลองใช้กับทห�รที่ประสบำ อุบัติเหตุ ต�บอดทั้งสองข้�งจ�กก�รเก็บกู้ระเบิด ที่เข้�ม�รกัษ�ตวัในโรง พย�บ�ลพระมงกุฎเกล้� โดยผู้ป่วยได้รับคว�มสะดวกสบ�ยจ�กก�รใช้ ชีวิตประจำ�ว ัน ม�กขึ้น ส�ม�รถลดอุบัติเหตุ หรือหกล้มจ�กก�รเดินชน สิ่งของได้เป็นอย่�งดี ซึ่งแว่นต�นำ�ท�งนี้ มีต้นทุนในก�รผลิตชุดละ ประม�ณ 5,000-6,000 บ�ทเท่�นนั้

นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้ที่ไม่ได้พิการทางสายตา มาแต่กำาเนิด สามารถใช้ชีวิตประจำาวันได้อย่างปกติตามอัตภาพ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.