“ป่าแห่งศรัทธา”

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร -

เรื่องย่อ

มะนาว (ฐิสา-วริฏฐิสา) บัณฑิตป้�ยแดงแห่ง คณะวนศ�สตร์ ถูกบรรจุเข้�ท�ำง�นในป่�ตน้นำ้�แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบ้�นเกิดของเธอ ด้วยคว�มรู้สึกดีใจที่ได้ทำ�ง�นที่ ใฝ่ฝันม�ตงั้แต่เด็ก แต่ สุทิน (ป๊อป-พลรัตน์) พ่อของเธอ ซึ่งเป็นเจ้�หน้�ทป่ี่�ไม้ใกล้ปลดระว�งไม่พอใจนัก ที่ลูกส�ว ต้องม�ทำ�ง�นเหมือนตนเอง เพร�ะเป็นง�นที่เหนื่อย ลำ�บ�กและอันตร�ยม�กด้วย มะน�วเข้�ม�ท�ำง�นโดยไม่ ต้องปรับตัวม�กนัก ก้�วแรกที่เข้�ม�เธอก็ได้เข้�ไป สักก�ระพระบรมฉ�ย�ลักษณ์พระบ�ทสมเด็จพระเจ้� อยู่หัวที่ติดอยู่หน้�หน่วย ซึ่งเป็นแรงบันด�ลใจสำ�หรับเธอ ในก�รทำ�ง�นนี้ม�ก

มะน�วออกสำ�รวจพื้นที่รับผิดชอบ และไปเจอกับ นักธุรกิจหนุ่ม รัฐ (วี-วีรภาพ) ในเขตพื้นที่ป่� มะน�วบอก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.