หัวใจดวงเดียวกัน

Daily News Thailand - - ศิลปวัฒนธรรม -

ผมได้รับเนื้อเพลงจากคุณนิพนธ์ เรียบเรียง เป็นนักดนตรีอิสระ มาดังนี้

“ในหลวง คำานี้คุ้นมาแต่เกิด เด็กน้อยลูกชาวบ้าน ไม่รู้คำาราชา รับรู้เพลงเรื่องราวทรงงาน บุกดอยบุกป่าเพื่อ พบกับมวลประชาของพระองค์

ในหลวงอยู่ใกล้ในความรู้สึกส่วนลึกข้างในหัวใจ ผู้คน เข้าพบท่านได้ง่ายแค่มองไปรอบกายทุกหน ในหลวง เวียนวนคอยคุ้มครองเรา”

นับตั้งแต่ในหลวงเสด็จสู่สรวงสวรรค์คนไทยที่มี ความสามารถ ได้แต่งเพลงถวายสักการะพระองค์เป็น จำานวนมาก แต่ละบทเพลงใส่ อารมณ์ความรู้สึกทั้งเนื้อร้อง ทำานองได้อย่างดี เพราะผู้แต่งได้ บรรจงแต่งออกมาจากหัวใจที่รัก ในหลวงอย่างแท้จริง

ทำาให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วม อดที่จะนำ้าตาไหลไม่ได้

คนไทยทั่วประเทศได้ทยอย เข้ามาในกรุงเทพฯเพื่อต้องการ สักการะพระบรมศพให้ได้ใกล้เท่าไร ยิ่งดี ผู้คนเหล่านี้มีทุกเพศทุกวัยและ แม้แต่คนพิการก็มีไม่น้อย

เพียงไม่กี่วัน มีผู้คนมา สักการะพระบรมศพในพระบรม มหาราชวังเป็นจำานวนหลายล้านคน และมีอยู่วันหนึ่งได้นัดกันมาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระ บารมีกันเต็มบริเวณสนามหลวง ล้นจนถึงถนนโดยรอบ

ส่วนคนที่มาไม่ได้ก็ได้แสดงความอาลัยในต่าง จังหวัดอีกจำานวนไม่รู้เท่าไหร่

สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนทหารตำารวจต่างอัญเชิญพระบรมรูปเพื่อให้คน ไทยกราบสักการะและลงนามถวายส่งในหลวงสู่สรวง สวรรค์กันทุกแห่ง

ในต่างจังหวัดได้ร่วมแสดงความอาลัยกันทั่ว เช่น ซึ่ง

ที่จังหวัดนครราชสีมาต้องปิดถนนหลายสาย รองรับคนเป็นแสนเพื่อจัดกิจกรรมโดยให้ผู้มาร่วมงานยืน สงบนิ่ง 9 นาที พร้อมจุดเทียนร้องเพลงสรรเสริญพระ บารมี น่าน

การจัดงานแสดงความอาลัยกันนี้มีหลายจังหวัด อุบลราชธานี อุดรธานี มุกดาหาร บุรีรัมย์

ทางภาคเหนือก็มีเชียงใหม่ ลำาปาง เชียงราย แพร่ ยะลา

ภาคกลางมี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี

ผมเอ่ยชื่อมาเพียงบางจังหวัดเท่านั้น แต่ละแห่งมี คนมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นหมื่นเป็นแสนทั้งนั้น

แล้วยังมีกลุ่มย่อย ๆ อีกเยอะมาก เช่น ที่ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางในเขตจังหวัดปทุมธานี มีผู้ต้อง ขังกว่า 3,000 คน รวมกลุ่มแปรอักษรเป็นเลข ๙ รูปหัวใจ ที่แสดงถึงความรักที่มีต่อในหลวง

คุณครูและนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี หลายร้อยคนช่วยกันวาดพระบรมสาทิสลักษณ์

ที่เชียงรายกลุ่มศิลปินโดยการนำาของอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ช่วยกันวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ต่อหน้านักท่องเที่ยวเป็นพัน ๆ คน

กลุ่มชาวเขาจำานวน 6 เผ่า มีม้ง กะเหรี่ยง ลีซอ คะฉิ่น มูเซอ อาข่าได้ทำาพิธีกรรมทางความเชื่อของชนเผ่า เพื่อแสดงความอาลัยและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระองค์ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พวกชาวเขามีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายประเวศ เจียรวานิชชา ข้าราชการบำานาญได้ ปั่นจักรยานจากนราธิวาส โดยตั้งความหวังว่าจะพยายาม ปั่นให้ถึงกรุงเทพฯ

อีกคนหนึ่งคือ นายชุติพงษ์ แซ่เต็ง หนุ่มจาก พิษณุโลก เดินเท้าพร้อมรถลากมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราช วังเพื่อลงนามแสดงความอาลัย

มนัส บุญจำานงค์ นักชกเจ้าของเหรียญทอง โอลิมปิก พร้อมอดีตนักชกทีมชาติคนอื่น ๆ อีกหลาย คน ได้พร้อมใจกันวิ่งแสดงความอาลัยมาจากต่าง จังหวัด

ยังมีอื่น ๆ อีกมากที่คนไทยแสดงความรัก ในหลวงออกมาด้วยหัวใจบริสุทธ์ิ

เนื่องจากมีคนไทยมาสักการะพระบรมศพใน พระบรมมหาราชวังแต่ละวันเป็นจำานวนมาก จึงทำาให้มี ปรากฏการณ์จากนำ้าใจเกิดขึ้น

มีรถและเรือรับส่งโดยไม่คิด เงิน

มีตำารวจมาให้ความสะดวกด้าน ความปลอดภัยและความเรียบร้อย

มีหน่วยงานสาธารณสุขดูแล เรื่องการเจ็บป่วย

มีพ่อค้าและบุคคล ได้นำาอาหาร และเครื่องดื่มมาแจกจ่ายอย่างทั่วถึง

กรุงเทพมหานครจัดรถสุขา อย่างเพียงพอและจัดเก็บขยะตลอด 24 ชั่วโมง

แล้วยังมีจิตอาสารวมกลุ่มกัน มาให้บริการประชาชน ทั้งการจัด ระเบียบ เข้าแถว เก็บขยะ และช่วย เหลือคนพิการกับคนสูงอายุ

ผมเชื่อว่าตลอดทั้งปีจะต้องมี คนไทยมาสักการะพระบรมศพมากทุกวัน มองไปทางไหน จะต้องเห็นสีดำาเต็มไปหมด

คงไม่มีงานอะไรในโลกนี้ที่ยิ่งใหญ่เท่ากับงานที่มีคน ไทยเดินทางมาสักการะพระบรมศพเพื่อแสดงความอาลัย เหมือนงานครั้งนี้อย่างแน่นอน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.