ลุ้นศาลปกครองฯตัดสิน‘ซานติก้าผับ’

Daily News Thailand - - การเมือง -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่ 31 ต.ค.นี้ ศาลปกครองกลางเตรียมนัดอ่านคา�พิพากษาศาล ปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขด�าที่ 2115/ 2552 คดีหมายเลขแดงที่2033/2555 ระหว่าง นางเอสเตอร์ เยียน เชนเลาพิกานน์ กับพวก รวม 12 คน ฟ้องกรุงเทพมหานคร กรณีกรุงเทพ มหานครเนื่องจากละเลยไม่ดา�เนินการตรวจสอบ และควบคุมอาคารที่เปิดเป็นสถานบริการซาน ติก้าผับ เพื่อให้โครงสร้างของอาคาร ระบบและ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพมั่นคงและปลอด ภัยตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กา�หนด ไว้ในกระทรวง แห่งพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 จนเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร เป็นเหตุให้บุตรและทายาทของผู้ฟ้องคดีทั้ง 12 คน ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า โดยก่อนหน้านี้ศาล ปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) ได้มีค�า พิพากษาให้กรุงเทพมหานครช�าระค่าสินไหม ทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทุกราย เฉพาะส่วนอันเนื่อง มาจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกา�หนด ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องถือปฏิบัติเป็น จา�นวนร้อยละยี่สิบของความเสียหายทั้งหมดที่ผู้ ฟ้องคดีได้รับ แต่ในกรณีทา�ละเมิดให้เขาถึงแก่ ความตายนั้น จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ เฉพาะกรณีที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 443 และมาตรา 445

นอกจากนี้ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ให้เรียกร้องได้ ศาลจึงไม่อาจกา�หนดค่าสินไหม ทดแทนเป็นค่าเสียหายทางจิตใจให้แก่ผู้ฟ้องคดี ได้ ศาลจึงพิพากษาให้กรุงเทพมหานคร ชา�ระค่า สินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีที่ 1 เป็นเงิน 140,000 บาท ผู้ฟ้องคดีที่ 2 จา�นวน68,000 บาท ผู้ฟ้องคดีที่ 3 จา�นวน 308,000 บาท ผู้ฟ้องคดี ที่ 4 จา�นวน 236,000 บาท ผู้ฟ้องคดีที่ 5 จา�นวน 128,000 บาท ผู้ฟ้องคดีที่ 6 จา�นวน 740,000 บาท ผู้ฟ้องคดีที่ 7 จ า� นวน 191,570 บาท ผู้ ฟ้องคดีที่ 8 จ า� นวน 250,888 บาท ผู้ฟ้องคดี ที่ 9 จ �า นวน 279,306 บาท ผู้ฟ้องคดีที่ 10 จ า� นวน 550,600 บาท ผู้ฟ้องคดีที่ 11 จา�นวน 263,048 บาท และผู้ฟ้องคดีที่ 12 จ�านวน 249,823 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ศาลมีค�าพิพากษา เป็นต้นไปจนกว่าช�าระเสร็จ ทั้งนี้ภายใน กา�หนด 30 วัน นับแต่มีคา�พิพากษาถึงที่สุด.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.