ทุกข์ซา้�ของคนทา�นา

Daily News Thailand - - การเมือง -

ชาวนาไทยกลับมาเผชิญกับปัญหาราคาข้าวเปลือก

ตกตา่�อีกครั้ง ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวพอดี ราคารับซื้อเหลือประมาณตันละ 6,000 บาท สืบเนื่องจากราคาซื้อขายในต่างประเทศตา่� ประกอบกับผล ผลิตคุณภาพด้อย ความชื้นสูงเพราะปัญหาฝนตกหนัก นา้�ท่วมหลายพื้นที่ เกษตรกรต้องรีบเก็บเกี่ยว และไม่มีพื้นที่ตาก ชาวนาบางรายอัดคลิปวิดีโอ เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ร้องทุกข์ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ระบุว่าเดือด ร้อนเพราะราคาข้าวเหลือเพียง กก. ละ 5 บาท ไม่คุ้มกับค่าปุ๋ย ค่ายาปราบ ศัตรูพืช ขอให้ช่วยท า�ให้ขึ้นไปถึง กก. ละ10 บาท หรือตันละ10,000 บาท

ราคาที่ตกลงมาขนาดนี้ เกิดขึ้นในจังหวะที่นักการ

เมืองในรัฐบาลชุด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมี นโยบายรับจา�นา�ข้าวตันละ15,000 บาท ที่มีปัญหาหลายด้านรวมถึงข้อกล่าว หาทุจริต ถูกด�าเนินคดีชี้ความผิดและเรียกร้องค่าเสียหาย จึงท�าให้ นักการเมืองบางคนนา�มาต า� หนิรัฐบาลปัจจุบัน ทั้งนี้นายธีรภัทร ประยูร สิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุสาเหตุราคาข้าวตกลงอย่าง ต่อเนื่อง เกิดจากปัญหาความชื้นและผลกระทบจากตลาดโลก ที่ ประเทศคู่แข่ง คือเวียดนามและอินเดียผลิตออกมามาก

รัฐบาลได้แสดงการรับรู้และตอบสนองต่อปัญหา

อย่างรวดเร็ว โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวผ่านรายการโทรทัศน์ “ศาสตร์ พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” ระบุว่ากรณีราคาข้าวตกต่า�โดยเฉพาะ ข้าวหอมมะลิในภาคอีสาน และที่อื่น ๆ เป็นผลจากการรับซื้อของโรงสี หรือพ่อค้าคนกลาง อาจเป็นเพราะข้าวมีความชื้นสูงที่เกิดจากนา้�ท่วม และการลดราคาแข่งขันกันของประเทศผู้ผลิตข้าว รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจ ก�าลังก�าหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวนา บรรเทาความเดือดร้อนให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยจะเร่งประชุมให้ได้ข้อยุติ เพื่อนา�เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นา�ไปสู่การปฏิบัติในทันที

ปัญหาราคาข้าวตกต า่� เป็นเรื่องสา�คัญระดับชาติ

ที่ส่งผลโดยตรงต่อชาวนาที่จะขาดรายได้ ขาดทุน กระทบถึงระบบ เศรษฐกิจวงกว้าง ที่ผ่านมารัฐบาลจะเป็นหลักในการแก้ไข ด้วย แนวทางไม่ต่างกับอดีตมากนัก แต่ครั้งนี้ มีสิ่งใหม่เกิดขึ้น โดยชาวนา หลายพื้นที่ปรับตัวสู้ มีทั้งวางแผนสีข้าวจา�หน่ายปลีกเอง โดยเฉพาะ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผลิตข้าวคุณภาพที่สนองตลาดผู้บริโภคเฉพาะ กลุ่มซึ่งสีข้าวและบรรจุถุงค้าปลีกผ่านระบบออนไลน์เอง ได้ชักชวน ให้ชาวนาหันมาใช้วิธีนี้ ทั้งมีเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคในสื่อโซเชียล มีเดีย ก็เห็นด้วยและพร้อมสนับสนุน ซึ่งแม้จะดูกระจัดกระจาย รัฐบาลก็ควรสนใจ พิจารณาหาทางท�าให้เกิดระบบ มาเสริมกับ มาตรการของรัฐที่จะท า�ให้เกิดประโยชน์กันทุกฝ่าย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.