ſ ค้านตัดสิทธิตลอดชีวิต

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-บทความ-การ์ตูน -

นายสามารถ กล่าวกรณีกรรมาธิการ (กมธ.) การเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.) เสนอแนวคิดต่อ กรธ.เรื่อง การตัดสิทธินักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการ เคลื่อนไหวกลุ่มม็อบต่าง ๆ ตลอดชีวิตว่า เป็น เรื่องละเอียดอ่อน ต้องเขียนให้ดี อยู่ที่การ พิสูจน์ว่านักการเมืองผู้นั้น สนับสนุนม็อบจริง หรือไม่ อย่างกรณีชาวนาขายข้าวไม่ได้ ชาว บ้านเดือดร้อน ผู้แทนฯ ก็ต้องไปรับฟังความ เห็น อาจเข้าร่วมประชุมแต่ต้น เพื่อเสนอ แนวทางแก้ไขต่อรัฐบาล แต่สุดท้ายพอชาว บ้านเคลื่อนไหว กลายเป็นผู้แทนฯ คนนั้นไป ปลุกม็อบหรือไม่ อย่าเขียนแล้วทำาให้เกิด ปัญหาในทางปฏิบัติ จะทำาให้การทำางานของผู้ แทนฯ ลำาบาก อีกทั้งใครจะเป็นคนตัดสินเรื่อง นี้ และใช้หลักเกณฑ์ใดมาตัดสิน ถามว่าคนที่ เสนอแนวคิดดังกล่าวเคยคลุกคลีกับชาวบ้าน หรือไม่ เข้าใจว่า กรธ.คงจะรอบคอบในการ เขียนมากกว่าผู้เสนอเสียด้วยซ้ำา อำานาจอายัดเงินกลุ่มทุนที่ซื้อเสียงว่า เห็นด้วย และขอสนับสนุน เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหา การซื้อเสียงได้ ส่วนที่ระบุว่าหากพบนักการ เมืองอยู่เบื้องหลังม็อบอาจถูกตัดสิทธิทางการ เมืองตลอดชีวิตนั้น เห็นว่า ควรยอมรับความ แตกต่างในระบอบประชาธิปไตย ฟังเสียงข้าง น้อยและกระทำาอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย เช่น ตามรัฐธรรมนูญปี 50 มาตรา 63 ซึ่งเป็นการใช้ สิทธิโดยสงบและปราศจากอาวุธ หากแต่การ กระทำาที่ไม่สงบ และมีอาวุธหรือการเข่นฆ่า ประชาชน เช่นเหตุการณ์ในปี 52 อย่างนี้ต้อง ลงโทษให้เด็ดขาดและต้องสืบหาผู้ที่อยู่เบื้อง หลังหรือสั่งการด้วย รวมถึงอำานาจรัฐที่สนับสนุน การกระทำาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เช่นช่วยเหลือ สนับสนุนในการสั่งไม่ฟ้อง หรือไม่ดำาเนินคดี กับฝ่ายของตนหรือพวก ก็ต้องยกร่างกฎหมาย บังคับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใช้อำานาจที่ใช้อำานาจที่ มีอยู่ เพื่อช่วยเหลือพรรคพวกของตนให้พ้นผิด อย่างนี้ต้องลงโทษเด็ดขาด จะพิจารณาตามคำาร้องหรือไม่ ขอพิจารณาอีก ครั้ง เมื่อถามว่ารัฐบาลสามารถพิจารณาเรื่องนี้ ได้หรือไม่ หรือต้องส่งไปศาลปกครองเพียง อย่างเดียว นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ว่าใครก็ตาม เมื่อถูกคำาสั่งทางปกครองฝ่ายผู้ได้รับผลกระทบ สามารถดำาเนินการได้ 3 อย่างคือ 1.ขออุทธรณ์ 2.ขอทุเลาการบังคับคดี 3.การใช้สิทธิร้องทาง ศาล ซึ่งวิธีที่ 1 เรื่องการขออุทธรณ์นั้นกฎหมาย เขียนไว้ว่า ในกรณีที่เป็นคำาสั่งของรัฐมนตรีไม่ สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์เรื่องนี้ได้ ก็ไปใช้สิทธิ ทางที่ 2 และ 3 แทน ซึ่งกรณีนี้เป็นการออกคำา สั่งโดยรัฐมนตรี รื้อใหม่ ซึ่งก็ยากที่จะไปดำาเนินการแบบนั้น” นายวิษณุ กล่าว และตอบคำาถามที่สุดแล้วที่พึ่ง สุดท้ายของน.ส.ยิ่งลักษณ์ คือต้องไปที่ศาล ปกครองใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า “ใช่ ต้อง ไปว่ากันที่ศาล” คำาขอทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามรูปแบบของการ ดำาเนินคดี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.