อบต.ห้วยพลูใช้งบฯ‘สถ.’ผุดศูนย์เด็กเล็ก

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นายไพเวช ศรีสุทธี นายกองค์การ บริหารส่วนตา�บล(อบต.) ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เปิดเผยเมื่อวันก่อนว่า การศึกษา ถือว่ามีความสา�คัญยิ่งในปัจจุบัน นับเป็นอาวุธ ทางปัญญาที่ดีเลิศที่สุด และถือเป็นทรัพย์ก้อน โตที่ไม่มีใครหยิบฉวยเอาไปได้ โดยสามารถนา� ไปเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ช่วย พัฒนาขบวนการคิด พัฒนาท้องถิ่น บ้าน เมืองและประเทศชาติ โดยเฉพาะบุตรหลาน ของคนในชุมชน ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน อนาคต

นายก อบต.ห้วยพลู เปิดเผยอีกว่า คณะผู้บริหาร อบต.ห้วยพลู ได้ตระหนักถึง ความสาคัญของบุตรหลานทุกคน� จึงได้ ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ชั้นเดียว แบบ 2 ห้องเรียน ตั้งอยู่ ด้านหลังที่ทา�การ อบต.ห้วยพลู เพื่อเป็นสถาน ที่ในการเตรียมความพร้อมเด็กเล็ก ก่อนนา�ไป เข้าเรียนในระบบการศึกษาภาคบังคับต่อไป ปัจจุบันมีผู้สนใจน�าบุตรหลานมาฝากเข้ารับ การเตรียมความพร้อม ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนต า� บลห้วยพลู เป็นจา�นวนมาก ปี การศึกษาหน้าจะได้เปิดรับสมัครบุตรหลานของ คนในชุมชน เข้ารับการเตรียมความพร้อมอย่าง เต็มรูปแบบ

นายไพเวช เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของต�าบลห้วยพลู เดิมได้ขอใช้อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน จัดตั้งเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ชั่วคราว) ซึ่งเปิดท า� การ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนมาตั้งแต่ ปี 2555 ทั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการของ คนในชุมชน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดิน ทาง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ที่สา�คัญ บุตรหลานไม่ต้องเดินทางไกล เพื่อไปเตรียม ความพร้อมนอกพื้นที่.

ลพบุรี ซึ่งตอนนี้ก ำ�ลังออกผลผลิต เป็น พันธ์ุพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อลือเลื่องในด้ำนรสชำติ ที่อร่อย ผลใหญ่ และเป็นสำยพันธ์ุดั้งเดิม ที่อยู่คู่เมืองลพบุรี มำตั้งแต่สมัย

........•

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.