‘มาบไผ่’คุมเข้มเชื้อไวรัสซิกา รณรงค์ชาวบ้านช่วยป้องกัน

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์ นายก องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี กล่าวว่า สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา มี แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกรม ควบคุมโรคพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาสะสม ในประเทศไทยจ�านวนหลายราย ใน 10 จังหวัด อีกทั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหภาพยุโรป ( ECDC) ระบุประเทศไทยมี สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ใน ระดับสีแดง และนับเป็นประเทศที่รายงาน พบผู้ป่วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้

นายก อบต.มาบไผ่ กล่าวอีกว่า อบต.เล็งเห็นความสา�คัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกัน การติดเชื้อไวรัสซิกา เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคในพื้นที่ต �า บลมาบไผ่ รวมทั้งให้ความรู้ แก่ประชาชนในต�าบล โดยได้รับความร่วม มือจากทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกัน อาทิ สมาชิก อบต. กา�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน ชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. รวมถึง ประชาชน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.