เสริมสร้างขีดความสามารถเกษตรไทย ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

Daily News Thailand - - เกษตร -

ภูมิอากาศด้านการ เกษตร พ.ศ.25602564 และ 3. โครงการเสริมสร้าง ขีดความสามารถ ของหน่วยงานใน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ใน การประเมินโครง การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

สำาหรับประเด็นโครงการเสริมสร้างขีด ความสามารถของหน่วยงานในกระทรวง เกษตรและสหกรณ์นั้น นับเป็นประเด็นใหม่ ในการดำาเนินงานของภาคเกษตร เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการจัดสรรงบ ประมาณในโครงการลงทุนภาคเกษตรที่ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรายละเอียดโครงการประกอบด้วย การ ทบทวนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการ ประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์และประเมิน การลงทุนที่ใช้อยู่ในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อวำงแผนโครงกำรและจัดท�ำงบ ประมำณ รวมถึงกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ ของกำรด�ำเนินงำนโครงกำรในพื้นที่ โดย โครงกำรจะเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกำยน 2559 นี้.

cultural sector into the National Adap- tation Plans in Thailand : NAPs-Agri in Thailand) ปี 2558-2561 ก�รเกษตรมีผลต่อสภ�พสิ่งแวดล้อม ดินดีมีผลจ�กอ�ก�ศดี พื้นที่ทำ�ก�รเกษตรบนที่สูง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.