เดือนตุลาคม 2559

Daily News Thailand - - เกษตร -

ทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนให้ผ่านวิกฤติไป ได้ และขณะนี้ฝนเริ่มลดลงจึงอยากให้เริ่มเก็บ น้า�ให้มากที่สุด เพื่อใช้สา�หรับการเพาะปลูกใน ฤดูแล้งหน้าด้วย

สา�หรับเขื่อนทดน้า�ต่าง ๆ เช่น เขื่อน เจ้าพระยา เขื่อนพระรามหก จะยกระดับน้า� เหนือเขื่อนขึ้น ดันน้า�เข้าแม่น้า�ลา�คลอง แก้ม ลิง และระบบชลประทาน โดยการเก็บน้า�ใน เขื่อนจะช่วยลดการระบายน้า�ลง เช่น เขื่อนป่า สักฯ เขื่อนแควน้อย เป็นต้น คาดว่าจะมีน้า� เต็มเขื่อนประมาณปลายเดือนตุลาคม2559 นี้

ในส่วนการผันน้�าเข้าทุ่ง ซึ่งพื้นที่ เกษตรกรรมส่วนใหญ่ได้เก็บเกี่ยวแล้ว ยกเว้น ทุ่งเจ้าเจ็ดที่จะเก็บเกี่ยวเสร็จภายในสิ้นเดือน ตุลาคม 2559 นี้ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์จะขอให้พื้นที่มีการทา�ประชาคม และ ทา�หนังสือถึงกรมชลประทานเพื่อปล่อยน้า�เข้า ทุ่ง โดยต้องขอทา�ความเข้าใจว่า การปล่อยน้า� เข้าทุ่งระดับน้�าจะไม่ได้ลดทันที อีกทั้ง กรมชลประทานจะปล่อยน้า�ผ่านระบบคูคลอง ไม่ได้เปิดประตู หรือเจาะคันปล่อยตรง

นอกจำกนี้ ยังได้สั่งกำรให้กรมฝน หลวงและกำรบินเกษตร ขึ้นปฏิบัติกำรฝน หลวงเพื่อเติมน้�ำเข้ำเขื่อน โดยเน้นใน 3 พื้นที่ คือ จ.นครรำชสีมำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี และเกำะสมุย เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี ด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.