สถานการณ์นำ้า

Daily News Thailand - - เกษตร -

รำยงำนจำกกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ถึงสถำนกำรณ์น้ำ� ที่ผ่ำนมำว่ำ หน่วย งำนที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบตำมจุดตรวจ สอบน้ำ�ต่ำง ๆ

พบว่า อ.ศรีสัชนาลัย มีการระบายน้า� 105 ลบ.ม./วินาที ค่ายจิรประวัติ มีปริมาณน้า� ไหลผ่านลดลง เหลือจา�นวน 2,014 ลบ.ม./ วินาที เขื่อนเจ้าพระยา มีการระบายน้า�ลดลง เหลือจา�นวน 1,916 ลบ.ม./วินาที เขื่อนป่า สัก มีการระบายน้�าลดลง เหลือจ�านวน 19 ลบ.ม./วินาที เขื่อนพระรามหก ปิดการระบาย และ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีการ ระบายน้า�ลดลง เฉลี่ย 1,992 ลบ.ม./วินาที

และยังได้ตรวจสอบพื้นที่ต่�านอกคัน กั้นน้า� จ.พระนครศรีอยุธยา พบว่า มีระดับน้า� ลดลงจากวันที่13 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้แก่ ต.บ้าน ป้อม ลดลง 0.39 ม. จากล้นตลิ่ง 0.30 ม. ลง มาต่า�กว่าตลิ่ง 0.09 ม. ต.บ้านบางหลวงโดด ลดลง 0.33 ม. จากล้นตลิ่ง 1.79 ม. ลงมาล้น ตลิ่ง 1.46 ม. ต.บ้านบางบาล ลดลง 0.29 ม. จากล้นตลิ่ง 1.07 ม. ลงมาล้นตลิ่ง 0.78 ม. และ ต.ท่าเรือ ลดลง 3.13 ม. จากต่า�กว่าตลิ่ง 1.79 ม. ลงมาต่า�กว่าตลิ่ง 4.92 ม.

อย่างไรก็ตาม ได้ขอให้ทุกหน่วยงาน ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่�า นอกคันกั้นน้�า ซึ่งยังคงมีน้�าเอ่อเข้าท่วม สา�หรับการลดการระบายน้า�จะช่วยคลายความ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.