สานต่อพระราชดำาริ รวมผลิต ร่วมขาย ร่วมรับประโยชน์ ในโครงการหลวง

Daily News Thailand - - เกษตร -

มีการจัดท�าแปลงสาธิตการพัฒนาเกษตรแบบ ยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร 1 ครัวเรือน ท�าการผลิตผักคุณภาพสูงภายใต้โรง เรือนไม้ไผ่ จา�นวน 4 โรงเรือน ผลิตไม้ตัดดอก อัลสโตรมีเรีย2 โรงเรือน และปลูกไม้ผลบนพื้นที่ สูง จา�พวกอโวคาโด พันธ์ุ Hass 3-5 ไร่ และ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และถ่ายทอด เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพทางด้านการ เกษตรที่เหมาะสม ให้กับราษฎรในพื้นที่เข้ามา สหกรณ์ พ.ศ. 2511 ภายหลัง จากที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรกรและสห กรณ์ โดย สา�นักงานสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความรู้ ด้านหลักการ อุดมการณ์และ วิธีการสหกรณ์ จนมีความ เข้าใจอย่างแท้จริงแล้ว

โดยมีสมำชิกแรกตั้ง 14 คน ทุนเรือนหุ้น28,800 บำท จำกผลกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยคุณภำพ ของศูนย์แม่โถที่ว่ำ “ศูนย์ผลิตผลโครงกำรหลวง แม่โถ มีควำมมุ่งมั่นผลิตสินค้ำให้มีควำม ปลอดภัย สด สะอำด ตำมมำตรฐำนสำกล โดย ใส่ใจผู้บริโภค ดั่งผู้บริโภคคือครอบครัวเรำ” ส่ง ผลให้ในปี2557 และปี2558 ที่ผ่ำนมำ สหกรณ์ กำรเกษตรโครงกำรหลวงแม่โถ จำ�กัด ได้รับ รำงวัลสหกรณ์โครงกำรหลวงดีเด่นประจ�ำปี 2557 และปี 2558 ถึง 2 ปีซ้อนด้วยกัน.

โครงกำรหลวงเป็นโครงกำรส่วน พระองค์ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ ภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้ำฯ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512

ฤทธิไชย เลี่ยมส์ ประสิทธิ์

ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจซื้อ โดยจัดหาวัสดุการเกษตร และเครื่องอุปโภคบริโภคมาจำาหน่าย ธุรกิจการ ขาย โดยการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมา จำาหน่าย ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ และมีบางสหกรณ์ได้ร่วมดำาเนินธุรกิจกับ บริษัทเอกชน และหลายสหกรณ์ส่งเสริมให้ สมาชิกประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งการ ดำาเนินธุรกิจของสหกรณ์ซึ่งมีหลายสหกรณ์ที่ ประสบความสำาเร็จ สามารถช่วยให้สมาชิกมี ความเป็นอยู่ดีขึ้น

เช่น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งภายในโครงการ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.