สืบทอดพระราชปณิธานปลูกฝังความดีงามจากรุ่นสู่รุ่น

Daily News Thailand - - บันเทิง -

สูงสุด“ ลุนเผ่ วิรัตน์ เฮงคงดี ’คว�มฝันอัน สันติ สันติ ลุนเผ่

แต่สิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมคือคำ�สอนของในหลวงที่มีใน บทเพลงบท และเป็นคำ�สอนที่คนรุ่นใหม่ที่ได้ฟังแล้วส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ ในชีวิตประจำ�วนัเร�ได้ครับ”ในช ’คว�มฝันอันสูงสุด“ สันติ ลุนเผ่, ด.ญ.กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ, ด.ญ. ณฐมนณ อรุณประสบสุข, ด.ญ.มัณฑิตา เดชปรียาวดี, ด.ช.ณัฐภัทร พิช พิชยานนท์, ด.ญ.ปฏิมา สำาเร็จ, ด.ญ.ภาวิดา พรวัฒนานุกูล, ด.ญ.กัลย ทรร ทรรศน์ แสนหาญ, ด.ช.ภูผา อัศวหฤทัย, ด.ญ.ชมพูพันธุ์ทิพย์ เต็มธน มง มงคล, คล, ด.ญ ด.ญ.กัญณัฏฐ์ กาญจนรินทร์, ด.ญ.อลิสา นพพยูรกุลวงศ์ ด.ญ.พนิต พิ พิชา ชา สถิตอมรธรรมสถิตอ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.