‘ครูสลา’ แต่งเพลง ‘ลำาภูไท ด้วยหัวใจที่ฮักพ่อ’ ด้วยความอาลัยจากใจลูกอีสาน

Daily News Thailand - - บันเทิง -

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครูสลา ครูสลา คุณวุฒิิ พระบาทสมเด็จพระ คุณแม่บานเย็น รากแก่น, ตุ๊กกี้ ชิงร้อย, อี๊ด โปงลาง

สำ�หรับมิวสิกวิดีโอ เพลงนี้ ทุกคนทำ�ดว้ยคว�มจงรักภักดีต่อ ในหลวง อย�กบอกว่�ทกุสิ่งทุกอย่�งที่ ลูก ๆ ได้ทำ�นีนั้้น ต่�งออกม�จ�กหัวใจ ทั้งหมด เพื่อพี่น้องช�วไทยทุกคนที่เค�รพรัก ต่อพ่อหลวงของแผ่นดินค่ะ“ ’ลำ�ภู

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.