มส.เจริ�พทธมนต ถวายร.9 พิธีให�วั่ดพระแก้ว ธนบัตรที่ระลึก1.8ล.ฉบับ ธปท.เล็งจัดสรรอีก2แบบ ศาลปค.สั่งอีก กทม.จ่าย5.7ล. เหยื่อซานติก้า

Daily News Thailand - - การเมือง -

“ศ�ลปกครองสูงสุด” สั่ง กทม.จ่�ยชดเชย 12 ครอบ ครัวเหยื่อไฟไหม้ “ซ�นติก้� ผบั” รวมกว่�

ทรงบำ�เพ็ญพระร�ชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรม ศพพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภมิูพลอดุลยเดช ใน ช่วงเช้� สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ

ตรวจเยี่ยม...

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรีและหัวหน้�คณะ คสช. เดินท�งไปตรวจเยี่ยมเจ้�หน้�ทและี่ประชุม รับฟังสรุปก�รดูแลคว�มสะดวกให้พี่น้องประช�ชนที่เดินท�งม�รว่มแสดงคว�มอ�ลยัพระบรมศพ โดยมีประช�ชนรุมถ่�ยรูปจำ�นวนม�ก

ถวายภักดี...

ผู้ต้องขังเรือนจำ�กล�ง จังหวัดสมุทรปร�ก�ร แปรอักษรเป็นเลข ๙ กับรูปหัวใจและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระ บ�รมี ด้วยคว�มสำ�นกึในพระมห�กรุณ�ธคุิณ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.