เจาะอาหรับ

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่ม ประเทศผู้นำาเข้าสินค้าไทยและเรื่องอื่นอีก ยิบย่อย ทำาให้การส่งออกของเรามีปัญหา โดยตลอด จึงมีความพยายามแสวงหา ตลาดใหม่ เป้าหมายหนึ่งคือกลุ่มประเทศ ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะ กลุ่มความร่วม มือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC)

Ksme บริการหนึ่งของธนาคารกสิกร ไทย ได้จัดสัมมนาเจาะตลาดอาหรับ โอกาส เปิดเพิ่มยอดขาย เพื่อบริการข้อมูลวิชาการ สนับสนุนการเชื่อมโยงคู่ค้านอกเหนือจาก การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและให้สินเชื่อ กับเอสเอ็มอี มี อัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ ประธานสภาธุรกิจไทยในดูไบและรัฐตอน เหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาชี้ช่อง ทาง

อัครวุฒิ ซึ่งอยู่กับตลาดนี้มากว่า 15 ปี เล่าว่า ไปประเทศนี้ครั้งแรก ปี 2542 นำาประสบการณ์ที่ทำาธุรกิจอย่างต่อเนื่องมา ถ่ายทอดว่า ประเทศตะวันออกกลางกลุ่ม ความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) มี ศักยภาพการนำาเข้าสินค้าสูงมาก ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจากประเทศแถบนี้ เข้ามาประเทศไทยเยอะมาก จนวันนี้ถ้าเจอ คนไทยในประเทศเขา เขาจะทักทายเราด้วย คำาว่าสวัสดี เขารู้จักพูดคำาว่าสบายดี ซึ่งถือ เป็นจุดที่ไทยได้เปรียบ เพราะถ้ามีความรู้สึก ที่ดีต่อกัน ความรัก ความสนใจในสินค้าและ แรงงานก็เกิดตามมาโดยอัตโนมัติ

อัครวุฒิบอกว่า เมื่อวันที่ 9–13 พ.ค. 59 มีการจัดงานไทยเทรดเอกซิบิชั่น ที่ประเทศ โอมาน เป็นครั้งแรก มีผู้ประกอบการไทยกว่า 100 ราย นำาสินค้าไปจำาหน่าย มีการเจรจาการ ค้า ในช่วงท้ายเปิดให้ขายปลีกได้ ผลตอบรับดี มาก เวลานี้ กรมส่งเสริมการส่งออก สำานักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)และสำานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย สำานักงานดูไบ ได้ร่วมกันทำา กิจกรรมส่งเสริมการส่งออกไปแล้วพอสมควร

แต่ความรู้สึกของคนส่วนหนึ่งยังเข้าใจ ว่า การติดต่อค้าขายมีความยุ่งยาก มีปัญหาการ กีดกัน ประเด็นนี้ อัครวุฒิ อธิบายว่า ประเทศ กลุ่มนี้ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่แหล่งน้ำามัน ผลิตน้ำามัน ส่งออกต่างประเทศทั้งหมด เมืองดูไบ เป็น แหล่งกำาหนดราคากลางน้ำามันของโลก จึงเป็น จุดแข็งในการสร้างรายได้ แต่เป็นประเทศที่ไม่ เอื้อต่อการผลิตสินค้าและขาดแคลนแรงงาน จึงไม่กีดกัน ตรงข้ามมีความต้องการสินค้า แรงงานมากกว่าที่อื่น ระบบภาษีนำาเข้า ก็มี ความง่ายลำาดับต้น ๆ ของโลก คิดแค่ 5% เพื่อ เอื้อต่อการนำาเข้า

“ที่จะรู้สึกว่ายุ่งยาก เป็นกลุ่มอาหาร ที่ กำาหนดหลักเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยมีหน่วย งานรับผิดชอบต่างกัน ผู้จะส่งอาหารก็ต้องมี ความรู้กฎการตรวจสอบ คนที่เข้าใจก็จะเห็นว่า ไม่ยาก แต่คนไม่รู้ ก็ลำาบาก”

สำาหรับสินค้าที่มีเป็นที่ต้องการในกลุ่ม ประเทศเหล่านี้ อัครวุฒิบอกว่าส่วนใหญ่เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการไทยถนัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพ เครื่องประทิน ผิว ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำารุงร่างกายภายนอก ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อว่า คุณภาพดี

นอกจากการแสดงสินค้า การขายของ ปลีกในช่วงท้ายของงาน ช่องทางอีกด้าน คือ กลุ่มแฟรนไชส์ต่าง ๆ ที่นักธุรกิจ นักลงทุนที่ พร้อมลงทุนในประเทศเหล่านั้น มีอยู่ไม่น้อย

ที่ผ่านมา ธุรกิจขนมปัง ไอศกรีม ยอด นิยมจากไทย ได้ขยายสาขาไปเปิดแล้ว

ทุกวันนี้ผู้ประกอบการไทย สนใจ ประเทศในแถบอาเซียน ซึ่งอัครวุฒิไม่ขัด แต่ ให้หลักคิดว่า แม้จะมีโอกาส ก็มีจุดอ่อนไหว ตรงสินค้าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ผู้ประกอบการ อาเซียนผลิตได้เหมือนกัน มีความคิดอ่าน ความเก่งเหมือนกัน ต่างกันที่แรงงานว่าที่ ไหนจะถูกกว่า ฉะนั้น ถ้าอยากลองกับ อาเซียน ก็ไม่ควรมองข้ามตะวันออกกลาง ซึ่งจะมีความเป็นผู้บริโภคไปอีกนานเพราะ ไม่มีวัตถุดิบ หากไม่มีต่างชาติ หรือไม่มีผู้ ประกอบการจากภายนอก การขับเคลื่อน เศรษฐกิจของเขาอาจลำาบาก

ปี 2022 ประเทศกาตาร์ จะเป็นเจ้า ภาพการแข่งขันฟุตบอลโลก ทุกวันนี้จึงมีการ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเมืองนี้บนถนนทุก สาย เพราะต้องเร่งการก่อสร้างพัฒนาให้ทัน เราจึงควรไปทำาธุรกิจในประเทศที่เขาทำาเอง ไม่ได้

สิ่งที่ อัครวุฒิ ให้คำาแนะนำาสำาหรับ ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ที่อยากเปิดตลาด ค้าขายในตะวันออกกลาง ก็คือ ต้องรู้จัก เจรจาและปิดการขายให้เกิดธุรกิจต่อเนื่อง ให้ได้ แล้วจะไม่เสียเที่ยว. สินค้าจากไทยมี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.