หวั่นผู้โดยสารเดือดร้อนไม่ย้ายบขส. ‘ออมสิน’สั่งเจรจารฟท.อยู่ต่อ

Daily News Thailand - - นวัตกรรมขนส่ง -

ถวายสักการะ... นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อ า� นวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยาน ไทย จ า�กัด (มหาชน) (ทอท.) น า� คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างจัดพิธีถวายสักการะและแสดง ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรา�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งจัดพิธีท า�บุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณร 89 รูป ที่สา�นักงานใหญ่ ทอท.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.