เผยผลรางวัลพระปกเกล้าทองคำา

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองค �า และรางวัลพระปกเกล้า ประจ า�ปี 2559 ประกอบด้วยรางวัลด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวม 6 แห่ง ประกอบด้วย 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สตูล 2.เทศบาลต า� บลหนอง ควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 3.เทศบาลต�าบลเวียงสา จ.น่าน 4.เทศบาลต�าบลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 5.เทศบาลเกาะคา จ.ล า� ปาง 6.องค์การบริหารส่วนตา�บล (อบต.) แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และรางวัลด้านเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ เทศบาลเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

ส�าหรับรางวัลด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม รวม 10 แห่ง ประกอบด้วย 1.อบจ.แม่ฮ่องสอน 2.อบจ.สุโขทัย 3.เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น 4.เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี 5.เทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต 6.เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา 7.เทศบาลเมืองลา�พูน จ.ลา�พูน 8.เทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 9.เทศบาล เมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 10.เทศบาลตา�บลบ้านฝาง จ.ขอนแก่น นอกจากนี้ มีรางวัล ส �า หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศและรางวัลใบประกาศเกียรติคุณสถาบัน พระปกเกล้าสา�หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจา�ปี 2559 เป็นต้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.