รวบรวม เบ อ ร์โท ร ศัพ ท์ที่ จำา เป็ น สำา คั ญ ๆ สำาหรับผู้เดินทางไป สักการะพระบรม ไว้เผื่อต้องการความช่วยเหลือ โทรฯ สายด่วนช่วยชีวิต 1669 เด็กพลัดหลง ฯลฯ ที่กองอำานวยการร่วมรักษาความสงบ เรียบร้อย บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราช วัง 1899 ศูนย์ปลอดภัยทางนำ้า ก

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ให้ความรู้... ณัชพล เกิดเกษม ประธานสภาพลเมืองภาค กทม. จัด บรรยายพิเศษเรื่อง “ข้อบัญญัติงบประมาณกรุงเทพฯ กับการมีส่วนร่วม ของประชาชน” โดยมี ภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมารับ ข้อเสนอ จัดโดยสภาพัฒนาการเมือง สมาคมปลอดภัยไว้ก่อนและ สสส. ศพ

␛ ซึ่งข่าวว่า จะมีผู้เกี่ยวข้อง 5 คนทั้งเจ้าหน้าที่โยธา หัวหน้าฝ่าย และ ผอ.เขต

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.