บุหงาสราญรมย์

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

กลุ่มสราญรมย์ ดอกไม้ของพ่อ นำาดอกไม้ที่ประชา ชนนำามาถวายอาลัย ที่เจ้าหน้าที่ กทม. จัดเก็บมาไว้ที่สวน สราญรมย์ ทำาเป็นดอกไม้แห้งผสมเครื่องหอม ในชื่อ “บุหงา สราญรมย์” สำาหรับแจกประชาชนที่อยากได้เป็นที่ระลึกทั้ง ที่สวนและที่สนามหลวง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.