Ŏ ไล่ขาย “ปุ๋ย” แทน “ข้าว”

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ทางด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรมว. กลาโหม กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาข้าวราคา ตกตำ่าว่า เรื่องนี้อย่ามาถามตน เพราะไม่ สามารถตอบได้ เนื่องจากเป็น รมว.กลาโหม ซึ่งไม่ได้รับผิดชอบด้านการเกษตร และราคา ข้าว แม้ว่าตนจะเป็นประธานคณะกรรมการขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (กขย.) ก็ตาม แต่เรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้รับผิดชอบ อย่างไรก็ตามรัฐบาลพยายาม ช่วยทุกอย่าง ดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วง เพราะต้อง ดูแลประชาชน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข ปัญหาราคาข้าวตกตำ่า เพื่อทำาให้ชาวนาไม่ ขาดทุน และสามารถอยู่ได้

เมื่อถามว่า ขณะนี้ราคาขายข้าว ถูกกว่า ราคาปุ๋ย พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ผมไม่ทราบ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไปขายปุ๋ยแทน” เกษตรกรชาวนา หรือวิสาหกิจชุมชนที่เข้า โครงการและมียุ้งฉางไว้เก็บข้าว จะได้รับเงิน รวมตันละ 11,525 บาท แบ่งเป็น 3 รายการ คือ วงเงินสินเชื่อในอัตรา 90% ของราคาขั้น ตำ่าข้าวเปลือกหอมมะลิที่มีความชื้น 15% ตาม ราคาตลาดที่ตันละ 9,700 บาท คิดเป็นวงเงิน ตันละ 8,730 บาท รวมกับเงินช่วยเหลือค่าเก็บ เกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพตันละ 1,295 บาท และเงินค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉางตัน ละ 1,500 บาท มีเป้าหมาย 2 ล้านตัน ส่วนอีก กรณีเป็นชาวนาที่ไม่มียุ้งฉางไว้เก็บข้าว จะได้ รับเงินรวมตันละ 10,995 บาท เพราะจะไม่ได้ เงินค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉางตัน ละ 1,500 บาทตามโครงการที่กำาหนดไว้

ทั้งชาวนาที่ไม่มียุ้งฉาง และที่มียุ้งฉาง จะได้รับการช่วยเหลือไร่ละ 500 บาท ทั้งหมด โดย ธ.ก.ส. จะเป็นผู้ดำาเนินการทันที ตามกฎหมายนั้น สคบ.ชี้แจงว่า การที่ชาวนา โพสต์ขายข้าวไม่มีลักษณะและเจตนาที่จะ ประกอบธุรกิจอย่างจริงจัง เป็นเพียงแค่การหา ช่องทางระบายข้าวแบบเป็นครั้งคราว จึงไม่ผิด พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง ว่า ตลอดทั้งวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้มีทหาร จำานวนหนึ่งเดินทางไปยังโรงสีข้าวเกือบทุกแห่ง ทั้งพื้นที่ภาคกลาง และภาคอีสาน เพื่อสอบถาม วิธีการซื้อข้าวจากชาวนา ซึ่งผู้ประกอกการได้ ชี้แจงว่าดำาเนินการตามกลไกตลาด จากนั้น ทหารก็ย้ำาเรื่องไม่ให้กดราคาข้าวจากชาวนาก่อน เดินทางไปตรวจพื้นที่โรงสีแห่งอื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ เลขาธิการ สมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า การกำาหนด มาตรการของ นบข. ไม่น่าจะช่วยดึงให้ราคา ข้าวหอมมะลิปรับตัวสูงขึ้นได้ เนื่องจาก เป็นการกำาหนดราคาที่ไม่ต่างจากราคาท้อง ตลาด ทำาให้ไม่มีแรงจูงใจให้นำาข้าวเข้าร่วม โครงการ เหลือจนต้องออกมาตรา 44 ให้จัดการเรื่องข้าว เดินหน้าถึงไหน ผู้ส่งออกที่อยากซื้อถูก ๆ กด ราคาข้าว ทำาไมนายกฯ ไม่เอ่ยถึง

“มันผิดพลาดแน่นอนในวิธีการของ รัฐบาล ควรไปหาข้อบกพร่องขององคาพยพ ของคณะท่าน อย่าให้ร้ายคนอื่น เป็นบาปกรรม ท่านควรรับผิดชอบทุกเรื่องเพราะเป็นผู้นำา รัฐบาล ต้องกล้าเผชิญความจริงสมกับที่เป็น ชายชาติทหาร” นายสมคิด กล่าว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.