Ŏ ตรวจภาษีย้อนหลัง “โรงสี”

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้ง ว่า นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายในที่ประชุม นบข. ให้กระทรวงการคลังหามาตรการทางภาษี โดยเฉพาะการตรวจสอบภาษีย้อนหลังกับโรงสี ที่รับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาอย่างไม่เป็น ธรรม ทำาให้ราคาตกตำ่ากว่าที่ควรจะเป็น โดยจะ ต้องเข้าไปดูบัญชีรายรับ รายจ่ายโรงสีว่ามีความ สัมพันธ์กันหรือไม่ และรายได้ที่ได้รับมีการเสีย ภาษีถูกต้องหรือไม่ ส่วนกรณีที่กระทรวง พาณิชย์มีแนวคิดว่าจะให้กระทรวงการคลัง ออกมาตรการลดหย่อนภาษีให้กับประชาชนที่ ไปซื้อข้าวและให้นำาใบเสร็จรับเงินมาหักภาษี ได้นั้น คงต้องหารือกับกระทรวงพาณิชย์ก่อน

รายงานข่าวจากผู้ประกอบการโรงสีข้าว กล่าวว่า ต้องการให้รัฐบาลเร่งประชาสัมพันธ์ ให้ชาวนานำาข้าวเปลือกมาเข้าร่วมโครงการรับ จำานำายุ้งฉาง ให้มากที่สุด เพื่อดูดซับปริมาณข้าว เปลือกหอมมะลิที่จะทยอยออกมาในช่วง เดือน พ.ย.-ธ.ค. นี้ 10 ล้านตัน ทั้งนี้เพราะเห็น ว่า มาตรการที่อนุมัติให้รับจำานำายุ้งฉางตัน ละ 11,525 บาทนั้น จะสามารถพยุงราคาข้าว เปลือกได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ ธ.ก.ส. ว่าจะ สามารถผลักดันให้เกษตรกรนำาข้าวมาจำานำายุ้ง ฉางได้ครบตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 2 ล้านตันข้าว เปลือกหรือไม่ โดยหากตำ่ากว่าเป้าหมาย คงไม่ สามารถช่วยพยุงราคาข้าวในตลาดได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.