Ŏ ลดพื้นที่นาปรัง2.6ล้านไร่

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง เกษตรฯ เปิดเผยถึงมาตรการแก้ไขปัญหาราคา ข้าวตกตำ่า ว่าที่ประชุม นบข.สรุปให้กระทรวง พาณิชย์ ดูแลแก้ไขเรื่องราคา ส่วนกระทรวง เกษตรฯ เร่งทำาแผนปลูกข้าวนาปรังรอบแรก จากเดิม6 ล้านไร่ เตรียมแผนให้ปลูกลดลง โดย ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น 2.5 ล้านไร่ เพื่อลด ปริมาณข้าวออกสู่ตลาด จึงกระชับเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งลงพื้นที่ไปสร้าง ความเข้าใจกับชาวบ้าน ในการลดปลูกข้าว นาปรัง หันมาปลูกข้าวโพดแทนปลูกข้าว 2 ล้านไร่ โดยจะมีลงนามร่วมกันไปทำาข้อตกลง กับชาวนา และเอกชน ที่รับซื้อผลผลิต ข้าวโพด ตามที่สมัครใจมาปลูกข้าวโพด และ อยากทำาความเข้าใจ กรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาล และกระทรวงเกษตรฯห้ามปลูกข้าวนาปรัง ให้ เข้าใจว่ามาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการขอ ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.