Ŏ ดึงเอกชนช่วยแจกข้าว

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัด กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กำาลังหารือร่วมกับ กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณามาตรการลด หย่อนภาษีให้ประชาชนที่ช่วยกันซื้อข้าวเก็บ สต๊อกไว้เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับที่ขอลดหย่อน ภาษีสำาหรับการท่องเที่ยว และเตรียมที่จะเจรจา กับภาคเอกชน เช่น บมจ.ปตท. บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม ให้ช่วยทำาโครงการเติมนำ้ามัน แจก ข้าว เพื่อให้ข้าวออกมาอยู่ในมือผู้บริโภคให้ มากที่สุดด้วย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มองว่า จำาเป็นต้องช่วยกันทุกทาง เพื่อดึงให้ราคาข้าว ในประเทศเพิ่มขึ้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.