จังหวัดสุรินทร์เกี่ยวข้าวเกษตรแปลงใหญ่

Daily News Thailand - - เกษตร -

โดยมีนายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของการจัดงานดังกล่าว และ มีหัวหน้าส่วนราชการใน สังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น/ท้องที่ ภาคเอกชน และพี่น้องเกษตรกร จำานวนมาก

สำาหรับการจัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวตาม ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) ที่ได้เกิดจากแนวทางการ พัฒนา (road map) ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำาเนินงานโดย กระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วม มุ่งเน้นให้ ความสำาคัญในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต ตาม ระบบส่งเสริมการผลิตสินค้าที่พิจารณาเป้าหมาย พื้นที่ คน สินค้า เข้าด้วยกัน

ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของการ ตลาด โดยได้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การ แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิต การชี้แจงด้านการตลาดในการรับซื้อข้าวเปลือก ตามกลไกตลาด การสู่ขวัญข้าว การลงแขกเกี่ยว ข้าว และการตากข้าว

หลังจากได้ทำาพิธีเปิดการจัดงานเสร็จ ร่วมงานเป็น นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด สุรินทร์ ได้ชมนิทรรศการการดำาเนินงานระบบ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลง ต้นแบบ) นิทรรศการการลดต้นทุนการผลิต พร้อมร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว โดยเริ่มด้วยการทำา พิธีสู่ขวัญข้าว ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จะลงแปลงนาเกี่ยวข้าวด้วยเคียวเกี่ยวข้าว เป็นการเอาฤกษ์ สร้างขวัญกำาลังใจให้กับ เกษตรกร กนั้นหัวหน้าส่วนราชการและ เกษตรกรได้ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงเรียน รู้ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้คัดเลือกพื้นที่ดำาเนินการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ใน พื้นที่ตำาบลตาอ็อง อำาเภอเมืองสุรินทร์ มีพื้นที่ การดำาเนินการรวม 5,000 ไร่ ดำาเนินการใน 5 หมู่บ้าน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำานวน289 ราย ผลิตข้าวพันธ์ุ กข 15 นำาไปผลิตเป็นเมล็ด พันธ์ุข้าวและข้าวคุณภาพตามระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ขับเคลื่อนโดยทีม งานเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสใน การแข่งขันสินค้าเกษตร เพื่อเป็นแปลงพัฒนา ต้นแบบและตัวอย่างขยายผลสู่เกษตรกรใน พื้นที่อื่นของจังหวัดสุรินทร์ต่อไป

สำาหรับพื้นที่ปลูกข้าวของจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่เป็นแบบนาลุ่มนำ้าท่วมไม่ถึงมากที่สุด 35% ของพื้นที่ รองลงมาได้แก่ นาดอน 33% และนาดอนคละกับนาลุ่ม 32% ตามลำาดับ ลักษณะดินเป็นทรายมากที่สุด 37% ของพื้นที่ ปลูกข้าว รองลงมาได้แก่ ดินร่วนปนทราย ดิน ร่วน และดินเหนียวตามลำาดับ

พันธ์ุข้าวที่เกษตรกรปลูกปัจจุบัน เป็น ข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 มากที่สุด ถึง60% ของพื้นที่ รองลงมาได้แก่ พันธ์ุ กข15 35% และพันธ์ุพื้นเมือง 5% ตามลำาดับ ส่วนพันธ์ุ ข้าวที่เกษตรกรปลูกไว้บริโภคมากที่สุด ได้แก่ พันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ประมาณ 62% ของ ประชากร รองลงมาได้แก่ พันธ์ุ กข15 32% และพันธ์ุพื้นเมือง 6% เหตุผลที่เลือกปลูกไว้ เพื่อบริโภคส่วนใหญ่ตอบว่าเพราะมีความนุ่ม หอม และกินอร่อย.

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานพิธีเปิดการจัด งานวันเก็บเกี่ยวข้าวตามระบบส่งเสริมการ เกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชน บ้านตาอ็อง ตำาบลตาอ็อง อำาเภอเมืองสุรินทร์ เมื่อวันก่อน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.