ย้ำาเกณฑ์ใหม่ประเมินผอ.สถานศึกษา ไม่ใช้กับคนที่มีชื่อขึ้นบัญชีไว้ก่อนหน้า

Daily News Thailand - - การศึกษา -

...สำ�นกัศิลปะและวัฒนธรรม มห�วทิย�ลยัร�ชภัฎธนบุรี จัดพิธีตักบ�ตรข้�วส�รอ�ห�ร แห้งถว�ยเป็นพระร�ชกุศลแด่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภ มิูพลอดุลยเดช โดยมีพระอ�จ ติ ปุญโญ (พระบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์) พร้อมพระสงฆ์จ�กวัดบ�งแวก เขตภ�ษีเจริญ ม�รับเครื่อง ไทยท�น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.