ชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล

Daily News Thailand - - การเมือง -

น่าเป็นห่วง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ซึ่งเดิมชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย เฉพาะ “ชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 8 ฉบับ” ที่ก�าหนดภารกิจ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ วันนี้มีผลบังคับฉบับเดียวคือ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลฯ ส่วนร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฯ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ร่าง พ.ร.บ.ส �านักงาน พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกา�กับการประกอบกิจการกระจาย เสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วย การกระทา�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ยังไม่เรียบร้อย

บางฉบับอยู่ระหว่างตั้งไข่ บางฉบับก�าลังยกร่าง

จึงเป็นช่องว่างการบริหารราชการ ทว่ามีการตั้งเป้าหมายจะให้เสร็จก่อน สิ้นปี พ.ศ. 2559 ส่วน 2 ฉบับหลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว โดยเฉพาะ ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการ กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขีดเส้นวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนเสนอ พิจารณาวาระสามของ สนช. หากน า�ร่างนี้มาท า�ประชาพิจารณ์ก่อน ก็ เชื่อว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีส่วนร่วม ทา�ให้กฎหมายมีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น

เพราะกฎหมายฉบับนี้ แก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.

ว่าด้วยการกระท า�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีการเพิ่ม ฐานความผิดและก�าหนดโทษผู้กระท�าผิดในรูปแบบต่าง ๆ กัน มี ความชัดเจนมากขึ้น ที่สา�คัญจะมีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ที่ มีอา�นาจสั่งปรับโดยไม่ต้องนา�คดีสู่ศาล และคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ว่าเข้าข่ายฐานความผิดหรือไม่ อย่างไร โดย รัฐมนตรีเป็นผู้มีอ �า นาจแต่งตั้งทั้งสองชุด หากมองแง่ดีจะท �าให้งาน กระชับ คดีความไม่ไปค้างคาศาล แต่หากบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่ เป็นที่ยอมรับ ไม่มีความเข้าใจและไม่น่าเชื่อถือ ก็อาจถูกครหา อ้าง โดนกลั่นแกล้ง ไม่ได้รับความเป็นธรรม

เทคโนโลยีการสื่อสารมีความส �าคัญยิ่งต่อการ

พัฒนาประเทศ นับวันผลประโยชน์จะมากมายมหาศาล การเปลี่ยน ชื่อ เปลี่ยนภารกิจนั้นท�าได้ง่าย แต่การเปลี่ยนวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อและเตรียมความพร้อมของ “คน” โดยเฉพาะข้าราชการที่ ถูกกา�หนดกรอบการทา�งานด้วยกฎหมายต้องใช้เวลา ความล่าช้า “ชุด กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล” เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรีคงทราบถึงปัญหาอุปสรรคนี้ จึงควรเร่งเครื่อง ดึงทุกภาคส่วน มาร่วมขับเคลื่อนให้ได้ ขออย่าเป็นแค่ “ประเทศไทย 3.5”.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.