กิจกรรมบันเทิง 14พ.ย.ไฟเขยว เปิ‘ทีวีด-วัวิดทพยุ’ระจัดแก้ราวยนักากรท่ได้องตาเที่มยปวกชติ ม

Daily News Thailand - - การเมือง -

ปี ติ ส ม เด็ จ พ ระ บ ร ม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร พระราชทานอาหารนำา้ดื่ม

เปิดเข้าชม...

บรรยากาศการเปิดให้ นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามของวัดพระ ศรีรัตนศาสดารามเป็นวันแรก มีนักท่อง เที่ยวจากทั้งยุโรปและเอเชียเข้าชมกันอย่าง ต่อเนื่องตลอดวัน โดยส่วนใหญ่พร้อมใจ แต่งกายด้วยชุดดำาเพื่อร่วมแสดงความอาลัย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.