กทม.คุมจราจร ใกล้จริง?

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ขออนุญาตอ้างอิงข้อเขียนของศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญคา้� ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ด้านภูมิสถาปัตย กรรม ท่านว่าไว้ในหนังสือจัดทา�โดยมหาวิทยาลัยรังสิต จาก น ้�าท่วม,วิกฤติจราจรซ ้�า แล้วซาเล่า้� กรุงเทพฯถูกยกเป็น ตัวอย่างที่ดีของเมืองที่เลวที่สุดในโลก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.