ใช้มาตรา44ปลดลอก รื้อบ้�นริมคลองล�ดพร้�วสะดุด ‘อัศวิน’ลั่นงานนโยบายไม่ขายฝัน ติดปัญห�เขตที่ดินแนวร่นไม่พอ

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

เมื่อวันที่1 พ.ย. นายจักกพันธ์ุ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายนา้� คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จาก บริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคา�แหง ไปทาง ประตูระบายน้�า คลองสองสายใต้ นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว เป็นโครงการที่คณะ รัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณปี2558 ให้กทม.ดา�เนินการก่อสร้าง เขื่อน ค.ส.ล.โดยกทม.ได้ว่าจ้าง บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จา�กดั เป็นผู้ดา�เนินการก่อสร้างเขื่อนระยะทาง2 ฝั่งรวม45,300 เมตร และมีกา�หนดเสร็จสิ้นในเดือน มิ.ย. ปี 2562 วงเงินค่า ก่อสร้าง 1,645 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดา�เนินการก่อสร้าง ในแนวคลองที่ไม่มีปัญหาชุมชนรุกลา้�พื้นที่ ยาวประมาณ 8 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามการก่อสร้างเขื่อนในจุดดังกล่าวเกิด ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากมีข้อจ �ากัดด้านการล�าเลียงวัสดุ ก่อสร้างเข้าพื้นที่ โดยขณะนี้ก่อสร้างเขื่อนไปได้เพียง 4.50% ซึ่งล่าช้ากว่าแผน 4.14% แต่กทม.ก็จะปรับแผนดา�เนินการ เพื่อเร่งการก่อสร้างให้เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กา�หนดภาย ในปี 62

นายจักกพันธ์ุ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ในพื้นที่แนว คลองลาดพร้าวที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนตลอดแนวนั้นยังมี ชุมชนก่อสร้างบ้านรุกล้า�คลองจา�นวนกว่า 50 ชุมชน ซึ่งอยู่ ระหว่างเจรจาเพื่อรื้อย้ายอาคาร รั้ว บ้านหลังใหญ่ริมคลอง ลาดพร้าว โดยบางจุด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ไม่ สามารถก่อสร้างบ้านมั่นคงได้เนื่องจากติดปัญหาระยะร่นอาคาร ตามกฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กฎหมายผังเมือง ที่ กา�หนดการก่อสร้างบ้านเรือนริมคลอง จะต้องเว้นระยะร่น อาคารจากแนวคลองอย่างน้อย 6 เมตร แต่ด้วยสภาพที่ดินริม คลองหากเว้นพื้นที่ระยะร่นตามกฎหมาย จะมีที่ดินไม่เพียงพอ ให้ประชาชนก่อสร้างอาคารบ้านเรือน จึงต้องมีการขอยกเว้นใน จุดดังกล่าว โดยกทม.อยู่ระหว่างขอยกเว้นกฎหมาย โดยอาศัย อา�นาจ ม.44 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้ สามารถก่อสร้างอาคารบ้านเรือนริมคลอง โดยไม่ต้องมีระยะร่น ถึง6เมตรได้ โดยบางพื้นที่อาจกา�หนดระยะร่นจากคลองได้เพียง 2 เมตร ส่วนในการย้ายบ้านรุกล้า�ออกจากพื้นที่คลอง ก็จะ ประสานพอช.เร่งดา�เนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้ กทม.สามารถทา�การสร้างเขื่อนได้ตามแผนที่กา�หนดไว้

สา�หรับแผนการรื้อย้ายและการพัฒนาที่อยู่อาศัยตลอด แนวคลองลาดพร้าว จา�นวน 50 ชุมชน 6,419 ครัวเรือน ผล การดา�เนินงานมีดังนี้ 1.โครงการบ้านมั่นคงเดิม ซึ่งได้ส่งมอบ พื้นที่ให้กทม.แล้ว จา�นวน3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางบัวกอง การภาพ ชุมชนสามัคคีร่วมใจ และชุมชนสะพานไม้1 2.ชุมชน ที่อยู่ระหว่างรื้อย้ายและก่อสร้างอาคาร จ �า นวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้สอง) ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา ชุมชนวังหิน ชุมชน หลังสมาคม รร.ไทย-ญี่ปุ่น และชุมชนริมคลองพัฒนา.

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ได้เชิญคณะ รองผู้ว่าฯกทม. พร้อมด้วย นายภัทรุตม์ ทรร ทรานนท์ ปลัด กทม. คณะที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม. เข้าหารือ เพื่อเตรียมแถลงนโยบายการทา�งาน โดยต้องการด�าเนินนโยบายที่จับต้องได้ พูด แล้วทา�ได้ ไม่ใช่นโยบายเพ้อฝันขายฝัน โดย ขอใช้ช่วยระดมและรวบรวมข้อมูลในการ กา�หนดนโยบายใหม่ อาทิ ด้านการแก้ไขปัญหา จราจร การดูแลผู้สูงอายุ การเพิ่มคุณภาพด้าน การศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้นโยบายใหม่จะไม่พูด ในภาพแคบ ๆ เช่น เรื่องการจัดระเบียบ ทางเท้า เป็นต้น เพราะต้องเดินหน้าจัดระเบียบ ทางเท้าต่อไป เนื่องจากเป็นเรื่องเดิม อย่างไร ก็ตามคาดว่าจะใช้เวลารวบรวมและแถลง นโยบายเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการ ภายใน เดือน พ.ย.นี้ ซึ่งในส่วนของรัฐบาลก็แถลงภาพ รวมทั้งประเทศ แต่ในส่วนของกทม. จะต้อง มีนโยบาย เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกันต่อไป ขณะนี้มีรองปลัดกทม. เพียง2 คน ซึ่งทา�ให้ตา�แหน่งรองปลัดกทม.ยัง ว่างอยู่ 4 อัตรา ซึ่งกทม. ได้เสนอรายชื่อผู้ที่จะ ดา�รงตา�แหน่งรองปลัดกทม. ไปเรียบร้อยแล้ว

ด้านนายภัทรุตม์ กล่าวว่า การกา�หนด นโยบายการทา�งานของคณะผู้บริหาร กทม.ชุด นี้ จะพิจารณาโครงการที่ กทม.เคยทา�มาแล้ว และโครงการยังไม่แล้วเสร็จ รวมถึงโครงการ ใหม่ ๆ ซึ่งจะพิจารณาจากความต้องการของ สังคมประชาชน และรัฐบาล ที่สา�คญัจะมีการ พิจารณาด�าเนินโครงการตามกระแสพระ ราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชเพราะสิ่งที่พระองค์ทา�เป็นสิ่ง ที่ดีและเป็นประโยชน์ทั้งนั้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.