ห้ามตงด่านซ้อนไม่เน้นจับปรับ สั่งจร.อำ�นวยคว�มสะดวกก�รเดินท�ง

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการ ตา�รวจนครบาล(รรท.รองผบช.น.) ดูแลงานจราจร กล่าวว่า ภายหลังจาก ที่มีประชาชนร้องเรียนกรณีตั้งด่าน จุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตา�รวจจราจรใน พื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเป็นสาเหตุทา�ให้การจราจรติดขัดเพราะตั้งด่าน ตรวจซ้อนและถี่กันมากจนเกินไป ดังนั้นตนจึงได้ประชุมร่วมกับรองผู้ บังคับการตา�รวจนครบาล 1-9 (รองผบก.น.1-9) และกองบังคับการ ตา�รวจจราจร (บก.จร.) เพื่อหาแนวทางในการจัดระบบการตั้งด่านตรวจ ร่วมกัน โดยเบื้องต้นมีแนวคิดว่าหากตั้งด่านช่วงกลางวันมีปัญหาตนอยาก ให้ตั้งด่านตรวจเฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้นและให้เน้นการตรวจจับรถที่ กระทา�สิ่งผิดกฎหมายและบุคคลที่เมาแล้วขับ ส่วนช่วงกลางวันถึงแม้ว่า จะไม่มีการตั้งด่านแต่เจ้าหน้าที่ต า� รวจจราจรก็จะต้องบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัดกับผู้ที่กระท �า ความผิดไม่ว่าจะเป็นจอดรถในที่ห้ามจอด กีดขวาง แซงในที่คับขัน ขับรถย้อนศร ซึ่งเป็นการกระทา�ความผิดแบบ ซึ่งหน้าเพื่อลดปัญหาประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรซึ่งจะทา�ให้ กรุงเทพมหานครมีปัญหารถติดมากยิ่งขึ้นแต่แนวคิดดังกล่าวไม่สามารถ ทา�ได้ โดยทางรองผบก.น.1-9 ได้มีเสนอข้อคิดว่าการตั้งด่านในช่วงเวลา กลางวันยังถือว่ามีความจา�เป็นเพราะนอกจากจะกวดขันวินัยจราจรแล้ว ยังเป็นการสกัดกั้นผู้ก่อเหตุร้าย หรือขนถ่ายยาเสพติดซึ่งการตั้งด่านตรวจ ช่วงกลางวันก็จะทา�ให้สามารถช่วยจับกุมคนร้ายได้ เพราะหากไม่ตั้งเลย ก็จะมีผู้กระทา�ความผิดฉวยโอกาส

พล.ต.ต.จิรพัฒน์ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ ประชาชนร้องเรียนเข้ามาตนได้ให้แนวทางการตั้งจุดตรวจหรือด่านตรวจ กับทุกสน.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเบื้องต้นการตั้งด่านห้ามตั้งด่าน ซ้อนกันในเส้นทางเดียวกันซึ่งแต่ละเส้นทางจะตั้งด่านได้เพียงจุดเดียว เท่านั้นเพื่อลดปัญหา อีกทั้งจะต้องเหลื่อมเวลาตั้งด่านให้เหมาะสมไม่ตั้ง ในเวลาเดียวกัน โดยการตั้งแนวทางการจัดการนั้นบก.น.1-9 และบก.จร. จะต้องหารือร่วมกันเพื่อกา�หนดแผนการทา�งานอีกครั้ง และในช่วงเวลา นี้ตนได้กา�ชับให้แต่ละท้องที่ที่ตั้งด่านจุดตรวจเน้นการให้คา�แนะนา�แก่ ประชาชนเพราะขณะนี้มีรถที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเป็นจา�นวนมาก อาจจะยังไม่คุ้นเคยดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องให้ความช่วยเหลือบอกเส้นทาง มากกว่าจับกุมข้อหาใดที่เห็นสมควรตักเตือนหรือปรับขั้นต่�าได้ต �า รวจ จราจรก็สามารถใช้ดุลพินิจในการทา�งานเพื่อช่วยเหลือประชาชน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.