ถ้าเฉลี่ยรถไป

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

สา�หรับเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับการจราจรนี้เช่นกัน พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชด�ารัสแก่ คณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่ประจ �า การในต่างประเทศ ซึ่งเข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2538 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทรง รับทราบและติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญหาจราจรอย่าง ใกล้ชิด ความตอนหนึ่งว่า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.