จังหวัดกระบี่ พบโรครากเน่า ในผักที่ปลูกระบบไฮโดรโปนิกส์

Daily News Thailand - - เกษตร -

เป็นชีวภัณฑ์แรกของประเทศไทยที่วิจัยและ พัฒนาเพื่อควบคุมโรครากเน่าและใบจุดในผัก สลัดไฮโดรโปนิกส์ โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมโรคทาง ระบบราก และโรคทางใบของผักชนิดอื่นที่ ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ได้ เช่น ขึ้นฉ่าย ผัก กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักบุ้ง สามารถนำาไปใช้ ทันทีเพื่อควบคุมโรคหรือเพิ่มปริมาณผลผลิต

ลักษณะเป็นแกรนูล ละลายน้ำาได้ดี นำา ไปใช้ง่าย มีความหนืดที่พอเหมาะและไม่อุด ตันหัวฉีด

ผลิตง่าย ด้วยต้นทุนต่ำา มีความปลอดภัย ต่อเกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

เกษตรกรที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่ม เติมติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยควบคุม ศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้.

เจ้าหน้าที่ร่วมสำารวจ อาการรากเน่า เกษตรวันนี้ประจำาฉบับวันพุธที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2559...... นายสิทธิชัย นายสมศักด์ิ นามตาปี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.