วธ.พิมพ์แจกประชาชน 2ลานเลม หนังสือเทิดพระเกียรติ เตืเพื่ออใช้นนัเป็กนเลแนงคีวย์ทาบงอดำาร์ดเนิเลินกชีป่วิวต น

Daily News Thailand - - การเมือง -

สมเด็จพระร�ช�ธบิดีเลตซีที่ 3 กษัตริย์แห่งร�ช อ�ณ�จกัรเลโซโททรงว�งพวงม�ล�ถว�ยร�ชสักก�ระ พระบรมศพพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภมิู พลอดุลยเดช ด้�นสมเด็จ

ถวายราชสักการะ...

สมเด็จพระร�ช�ธบิดีเลตซีที่ 3 กษัตริย์แห่ง ร�ชอ�ณ�จกัรเลโซโท เสด็จพระร�ชดำ�เนินม�ทรงว�งพวงม�ล�ถว�ย ร�ชสักก�ระพระบรมศพพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภมิูพลอดุลย เดช ณ พระที่นั่งดุสิตมห�ปร�ส�ท ในพระบรมมห�ร�ชวัง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.