‘มีชัย’แจงโทษประหารชีวิต ทุจริตซื้อขายตำาแหน่ง ‘ล้มล้าง’การปกครอง

Daily News Thailand - - การเมือง -

“มีชัย” ติดด�บ กกต. เปิดท�งให้มีอำ�น�จฟ้อง ยุบพรรคได้ ห�กโยง กระทำ�

ปลาบปลื้ม...

พระเจ้�วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้�โสมสวลี พระวรร�ช� ทินัดด�ม�ต ุ ทรงทอดไก่และทำ�ข�้วจี่ประท�นแก่ประช�ชนที่ม�ถว�ยสัก ก�ระพระบรมศพบริเวณหน้�มห�วทิย�ลยัศิลป�กร ถนนหน้�พระธ�ต ุ สร้�งคว�มปล�บปลื้มแก่พสกนิกรที่ม�รอชื่นชมพระบ�รมีอย่�งเนืองแน่น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.