สั่งร้�นอ�ห�รติดค่�เซอร์วิสช�รจ์

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.5700 37.9981 41.4057 33.1290 4.3875 7.7338 24.7155 21,300.00 1,290.20 1,290.20 35.2900 39.4488 44.6700 35.0080 4.6300 8.6175 25.5133 21,400.00 1,290.36 1,290.36 20,921.00 21,400.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 2 พ.ย. 2559 32.96 25.58 25.85 23.34 24.59

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.