Ň คิงเลโซโทสักก�ระในหลวง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ต่อมาเวลา 10.05 น. สมเด็จพระ ราชาธิบดีเลตซีที่ 3 กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเล โซโทเสด็จพระราชดำาเนินมาทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง จาก นั้นเสด็จฯ ไปทรงพระอักษรแสดงความอาลัย พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย ณ อาคารสำานัก ราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง หลังจาก นั้นนางกูลมีรา อิซิบาเยวา รองประธานสภาผู้ แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานก็ได้เข้า ลงนามแสดงความอาลัย ณ ศาลาว่าการ พระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง วัลลภรักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามประตู มณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ฯ นำาอาหาร ขนม ผลไม้และน้ำา ดื่มพระราชทานมาแจกจ่ายให้ประชาชนโดยมื้อ เช้าเป็นข้าวเหนียวหมูฝอย 1,000 ชุด พร้อมนม หนองโพ 2,000 กล่อง “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” ของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาด ไทย บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร ถนน หน้าพระธาตุ เพื่อทรงทอดไก่และทำาข้าวจี่ ประทานแก่ประชาชนที่มาถวายสักการะ พระบรมศพท่ามกลางพสกนิกรที่เดินทางมารอ ชื่นชมพระบารมีอย่างเนืองแน่น โดยทันทีที่ เสด็จมาถึงรับสั่งกับข้าราชบริพารให้รีบแจกข้าว เหนียวไก่ทอดแก่ประชาชนเลยเพราะแถวยาว แล้วพร้อมกันนี้รับสั่งอย่างพระอารมณ์ขันว่า “แจกที่กรุงเทพฯแค่สนามหลวงพอไม่ต้อง แจกถึงเลย” สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ ประชาชนที่มารอรับข้าวเหนียวไก่ทอดต่าง เปล่งเสียงทรงพระเจริญ ทั้งนี้สำาหรับไก่ที่นำา มาทอดแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในวันนี้มี จำานวน 1,300 กก. และข้าวเหนียว 500 กก. นอกจากนี้ยังมีไอศกรีมกะทิสด 2 ถังด้วย ทั้งนี้ กอล์ฟ-พิชญะและไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล นักแสดงชื่อดังได้มาช่วยแจกไก่ทอดประทาน ประชาชนด้วย จะมาถึงที่หน้าพระบรมมหาราชวัง ในเวลา 05.00 น. เพราะตั้งใจจะเข้าถวายสักการะ ในหลวง ร.9 ด้วยความจงรักภักดี แต่เมื่อเห็น พระบรมโกศแล้วก็อดกลั้นน้ำาตาไหลเอาไว้ไม่อยู่

“เมื่อตอนอายุ10 ขวบ ลุงมีโอกาสเห็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ เสด็จฯโดยรถไฟพระที่นั่งไปยังภาคเหนือ โดยรถไฟได้มาหยุดจอดตรงด้านหน้าของลุง พอดีจึงได้เห็นพระบารมีอย่างใกล้ชิดกระทั่งปี 2514 จบปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระราชทาน ปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ในหลวง ร.9 และ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ได้บอกกับตัวเองว่าจะ ขอเป็นข้าของแผ่นดินและจะจงรักภักดีต่อ พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ไปชั่วชีวิต” นายสุขิตบอกเล่าความประทับใจ ว่ามีนักท่องเที่ยวและชาวไทยเดินทางเข้าชม ความงดงามของวัดพระแก้วและพระบรม มหาราชวังเป็นจำานวนมาก ขณะที่เมื่อเวลา 11.00 น. นางกอบกาญจน์ วั ฒนวรางกูร รมว. การท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาพร้อมกับ สื่อมวลชนจากประเทศออสเตรเลียเพื่อถ่ายทำา บรรยากาศภายในวัดพระแก้วเพื่อทำาความเข้าใจ กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในช่วงเวลา ที่มีพระราชพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ

โดยนางกอบกาญจน์ เผยว่า หลังจาก เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระแก้วตั้งแต่วัน ที่1 พ.ย. ที่ผ่านมา เชื่อว่านักท่องเที่ยวจะมีความ เข้าใจและเริ่มเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระราชพิธี ส่วนหนึ่งเพราะภาครัฐได้แจ้งไปที่บริษัททัวร์ ต่าง ๆ ให้ทำาความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวของตัว เองก่อน จากนี้จึงน่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถึงแม้นักท่องเที่ยวจะมาจำานวนมากแต่ก็ไม่ ติดขัด ทั้งนี้อยากบอกกับนักท่องเที่ยวว่าสถาบัน กษัตริย์กับความเป็นชาติไทยและคนไทยมีความ สัมพันธ์กันมากขนาดไหนทำาไมคนไทยถึงรัก และผูกพันกับในหลวง ร.9 มากขนาดนี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.