ประหารชีวิต

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

หลังจากมีข้อเสนอจาก คณะกรรมก�รร่�งรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กำาหนดให้มีบท ลงโทษ จ�กก�รซื้อข�ยตำ�แหน่ง ต้องถูกประห�รชีวิต หลายคนเลยอาจตั้งคำาถาม ถึงที่ไป ที่ม�ของโทษประห�รชีวิต โดยข้อมูลจากวิกิพีเดียระบุว่า โทษประหาร หรือ “อุกฤษฏ์โทษ” เป็นกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งรัฐ ลงโทษอาชญากรรมของบุคคล ด้วยการทำาให้ตาย คำา สั่งของศาลที่ให้ลงโทษบุคคลในลักษณะนี้ เรียก ก�รลงโทษประห�รชีวิต ขณะที่การบังคับ ใช้โทษนี้ เรียก การประหารชีวิต อาชญากรรมที่มีโทษประหารชีวิต เรียก “คว�มผิดอ�ญ� ขนั้อุกฤษฏ์โทษ” คำาว่า capital มาจากคำาภาษาลาติน ว่า capitalis ความหมายตามตัวอักษร คือ “เกี่ยวกับหัว” (หม�ยถึงก�รประห�รชีวิตโดยก�รตัดหัว) สังคมอดีตส่วนมากนั้นมีโทษ ประหารชีวิตโดยเป็นการลงโทษอาชญากร และผู้ไม่เห็นด้วยท�งก�รเมืองหรือศ�สน� ใน ประวัติศ�สตร์ ก�รลงโทษประห�รชีวิตมักสัมพันธ์กับก�รทรม�น และมักประห�รชีวิตใน ที่ส�ธ�รณะ

ปัจจุบันมีประเทศที่ยังคงโทษประห�รชีวิต 58 ประเทศ ประเทศที่ยกเลิกโทษ ประหารชีวิตสำาหรับอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยนิตินัย 98 ประเทศ ประเทศที่ยกเลิกโทษ ประหารชีวิต เฉพ�ะอ�ชญ�กรรมปกติ 7 ประเทศ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.