ſ อสส.ห�ชอ่งล่�คนโกง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อสส. กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคขั้นสูงในการ สืบสวนสอบสวนและนำาเสนอพยานหลักฐาน” โดยมี พนักงานอัยการ ตำารวจ พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) และเจ้าหน้าที่ สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประมาณ 56 คนว่า การกระทำาผิดใน รูปเเบบอาชญากรรมข้ามชาติเป็นอันตรายที่ทั่ว โลกต้องให้ความร่วมมือทำางานอย่างจริงจัง มี การกระทำาไปถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น ค้ามนุษย์ ฟอกเงิน หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยี จึง ต้องมีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ที่จะนำา ทรัพย์สินมาคืนแก่ผู้เสียหาย หรือยึดทรัพย์ให้ตก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.