ſ ส่งคำ�ปร�รภให้รัฐบ�ล

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุ พันธ์ุ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยว่า กรธ.ได้รับหนังสือเกี่ยวกับ การแก้คำาปรารภในร่างรัฐธรรมนูญจากรัฐบาล ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา และได้ส่งกลับ ไปให้รัฐบาลแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา และทาง รัฐบาลต้องให้เจ้าหน้าที่กองอาลักษณ์ไปดำาเนิน การแก้ไข จากนั้นรัฐบาลจะนำาขึ้นทูลเกล้าฯ ภายในกำาหนดเวลาคือวันที่9 พ.ย.นี้ และคงไม่มี ปัญหา ในส่วนที่แก้ไขกลับไปมี 2 จุดคือ 1. พระ ปรมาภิไธย 2. ลำาดับพระญาติที่เกี่ยวข้องกับ รัชกาลที่ 7

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.