ท ำ�บุญ และตัดสินอย่ำงมีสติ

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

หน้านี้เป็นช่วงเวลาทา�บุญทอดกฐินในหมู่ชาวพุทธ ผมก็ เพิ่งไปร่วมทอดกฐินมาด้วยเช่นกัน ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรม โมลี” หนองน า้� แดง อ า� เภอปากช่อง นครราชสีมา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.