โครงการพระราชด า�ริ ให้รถพอแล่นได้

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ด้วยพระอัจฉริยภาพ ทรงเห็นว่าปัญหาจราจรมิใช่ปัญหา ของคนเมืองหลวงเท่านั้น หากแต่ทรงวินิจฉัยว่าจะต้องเป็นปัญหา ระดับชาติที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงพระราช ทานโครงการพระราชดาริเกี่ยวกับการจราจรเพื่อเป็นการแก้ไข� และบรรเทาปัญหาจราจรที่กา�ลงัวิกฤติอยู่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.