ประตูระบายน้ำาชลมารคพิจารณ์

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

กระทั่งเมื่อวันที่่ ่ ื ี่ 20-21 กันยายน พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ เสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกร ทำาให้ระบบชลประทานพัฒนาขึ้น ทำาให้เกษตรกรมีนำ้าทำานา ปลูกพืชไร่อย่างต่อเนื่อง

นายไพโรจน์ แสงจินดา หัวหน้าสถานีทดลองการใช้นำ้า ชลประทานที่4(สามชุก) อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี กล่าว ว่า ครั้งเมื่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกร ทำาให้เมืองสามชุก มีระบบ ชลประทานใช้ คือทรงเปิดประตูระบายนำ้าชลมารค พิจารณ์ เมื่อมีการพัฒนาระบบชลประทานเป็นโครงข่าย อย่างทั่วถึง ทำาให้พสกนิกรมีนำ้าหล่อเลี้ยงชีวิตและทำาการ เกษตร พร้อมทั้งขยายสู่การท่องเที่ยวทั้งทางบก ทางนำ้า จนสามชุก ได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าพืชผล ทางการเกษตร เพราะสามชุกเป็นเมืองที่อยู่ทางด้านเหนือของจังหวัด สุพรรณบุรี มีแม่นำ้าสุพรรณบุรี หรือแม่นำ้าท่าจีน ไหลผ่านเป็นลำานำ้าสาย หลักของท้องถิ่น พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะแก่การเพาะปลูก และยังแวดล้อมด้วยพื้นที่ราบลุ่มแบบหนองบึง จนถือเป็นพื้นที่ การเกษตรที่สำาคัญของสุพรรณบุรีี ่ ี แห่งหนึ่ง่ ึ

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้นำ้าชลประทานที่ 4 กล่าวอีกว่า ดู จากภาพและทราบจากคนในพื้นที่ ทำาให้ทราบว่าพระองค์ได้เสด็จ พระราชดำาเนิน มาที่โครงการรักษาและบำารุงนำ้าโพธิ์พระยา จากนั้นได้เสด็จ พระราชดำาเนินไปที่วัดสามชุก ในวันที่ 20 กันยายน 2498 พอตอนเย็น พ พระองค์ได้ประทับแรมที่เกาะ แก้ว หน้าโครงการบำารุงรักษานำ้า สามชุก ตรงนั้นเป็นเกาะมีนำ้า ล้อมรอบ ตอนเช้าพระองค์ เสด็จพระราชดำาเนินลงเรือ พระที่นั่งจากเกาะแก้วที่ประทับ ขึ้นมาตรงหน้าโครงการฯ สามชุก เมื่อถึงโครงการสามชุก ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งจาก ในโครงการไล่เรื่อยขึ้นมาข้ามสะพานแม่นำ้าท่าจีน ซึ่งปัจจุบันเป็นสะพาน ปูน และมาลงตรงหน้าสถานีทดลองการใช้นำ้าชลประทานที่ 4 (สามชุก) และได้ทูลเชิญเสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำาเนินการกิจการของสถานีทดลอง การใช้นำ้าฯ ตอนนั้นแถวคันคลอง และแนวถนนจะมีประชาชนมารอรับ เสด็จเป็นจำานวนมาก

“ท่านเสด็จฯ มาที่สถานีทดลองการใช้นำ้าชลประทานที่4 เนื่องจาก เป็นสถานีแรกของกรมชลประทาน ตั้งขึ้นในปี 2498 สาเหตุที่ก่อตั้งเนื่อง จากตอนนั้นชลประทาน จะขอเงินกู้จากธนาคารโลกเพื่อมาสร้างเขื่อนที่ จ.ชัยนาท แต่ตอนนั้นยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์เท่า ไหร่อย่างไร ดังนั้นสถานีทดลองการใช้นำ้าฯ จึงเกิดมาเพื่อทดลองการใช้นำ้า ของพืช เพื่อจะเอาไปตอบว่าข้าวต้องใช้นำ้าเท่าไหร่ ในพื้นที่สามารถปลูก ข้าวได้เท่าไหร่ ที่ท่านเสด็จฯ มาก็เพื่อมาทอดพระเนตรว่าสถานีฯ ดำาเนิน การอะไรได้บ้าง ทำาอะไรบ้าง”

นายไพโรจน์ กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่ในหลวง เสด็จฯ เมื่อปี 2498 ต ตั้งแต่นั้นมา ชลประทาน ได้มีการศึกษาการใช้นำ้าของพืชทุกชนิด เพราะ สมัยนั้นไม่ทราบว่าพืชแต่ละชนิดต้องใช้นำ้าเท่าไหร่ ชลประทาน จึงได้ สนองพระราชดำาริระบบชลประทานที่ท่านได้รับสั่ง ออกแบบระบบ ชลประทาน คูคลองเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และยังได้ศึกษาเกี่ยวกับการ ใช้นำ้าปลูกข้าว ปลูกผัก ปัจจุบันก็ยังมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยการใช้นำ้าของ พื พืชอยู่ สำาหรับสถานีทดลองนี้จะมีประโยชน์แก่โครงการบำารุงรักษาส่งน้ำา ทั่วประเทศ เพราะเมื่อเกิดสถานีทดลองการใช้นำ้าที่สามชุกขึ้นมาแล้ว จะ เป็นข้อมูลพื้นฐานทำาให้เรารู้ว่าพืชแต่ละชนิดใช้นำ้าเท่าไหร่ หน้าแล้งจะ ส ส่งนำ้าให้เท่าไหร่ เช่นพื้นที่ 1 หมื่นไร่ ต้องส่งนำ้าให้เกษตรกรเท่าไหร่ เพื่อ จะได้บริหารจัดการนำ้าอย่างถูกต้องเหมาะสม ทำาให้เกษตรกรมีนำ้าใช้ใน การปลูกข้าว พืชผัก ผลไม้ ได้อย่างพอเพียง

คุณยายเกษร บัวปรอด หรือ คุณยายต๋อย อายุ 73 ปี ชาวบ้าน บ้านสะพานขาว อำาเภอสามชุก เล่าว่า ราว ๆ พ.ศ.2475 ขณะนั้นยังไม่มี กิจการชลประทาน จึงได้มีการสร้างประตูระบายนำ้าเพื่อกักนำ้า และช่วย ในการทดนำ้า ส่งนำ้า เพื่อการชลประทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้ เวลาก่อสร้างนานหลายปี จนกระทั่งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่20–21 กันยายน 2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดเขื่อน ชลมารคพิจารณ์ ที่ อ.สามชุก เสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกร และทรงประทับ แรมหนึ่งคืน บริเวณเกาะกลางของประตูระบายนำ้า อำาเภอสามชุก ซึ่งเป็น ที่ทำาการชลประทานสามชุกในปัจจุบัน โดยในวันนั้นตนได้เฝ้าฯ รับเสด็จ ด้วย พระองค์ใช้พระหัตถ์จับศีรษะ แล้วบอกว่าให้ตั้งใจเรียน ขยัน ให้ ช่วยพ่อแม่ทำางาน ยังความปลาบปลื้มใจอย่างหาที่สุดมิได้ ยังจำาภาพติดตา มาจนถึงทุกวันนี้ โดยในครั้งนั้น มีประชาชนเฝ้าฯ รั บเสด็จ เต็มสองฝั่ง แม่นำ้าท่าจีน เป็นจำานวนมาก.

คือชีวิต” “ฉัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.