‘นายกปากนำ้า’ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายชินพันธุ์ อภิเลิศ ชนาพงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากน้ำาสมุทร ปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เป็นประธาน เปิดโครงการซ้อมแผนอพยพป้องกันระงับอัคคี ภัย โดยมีการจำาลองเหตุการณ์เสมือนจริง และ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง รวมทั้งวิธีสาธิต การป้องกันตัว เมื่อเกิดไฟไหม้ ที่โรงเรียน เทศบาลปากน้ำาศิริวิทยานุสรณ์ ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองปากน้ำาสมุทรปราการ

นายชินพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมือง ปากน้ำาสมุทรปราการ กล่าวว่า อัคคีภัยเป็นภัย พิบัติที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยบาง ครั้งไม่อาจทันรู้ตัว มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ภัยธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำาที่ มีมูลเหตุมาจากความสะเพร่า หรือความ ประมาทของคน จึงต้องเอาใจใส่ให้ความสำาคัญ กับการตรวจตราดูแลให้ทั่ว โดยเฉพาะเกี่ยวกับ อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า สถานที่เก็บ เอกสารราชการต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ที่มีอยู่ จึงได้จัดทำาแนวทางในการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยขึ้น

นายชินพันธุ์ กล่าวอีกว่า ฉะนั้นเมื่อ เกิดเหตุเพลิงไหม้ในแต่ละครั้งย่อมนำามาซึ่ง ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนหนึ่ง มาจากขาดการเตรียมความพร้อมในการช่วย เหลือ เมื่อมีการเตรียมความพร้อมจะสามารถ ช่วยเหลือในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ของตนเอง และเป็นการปฏิบัติ งานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายกเทศมนตรีเมืองปากน้ำาสมุทร ปราการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การซ้อมแผนดัง กล่าวนี้เพื่อเป็นการป้องกันและมีการฝึกซ้อม ตามแผนโดยกำาหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ให้มีการสร้างความพร้อมในการ ปฏิบัติต่อสถานการณ์ในทุกระดับ เพื่อลดอัตรา เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัยสร้างความมั่นใจใน เรื่องความปลอดภัยต่อบุคลากรในกรณีที่เกิด เพลิงไหม้ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรใน สถานที่ราชการ โดยขอให้มีการตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟต่าง ๆ ทั่วไปให้อยู่ ในสภาพที่ปลอดภัย พร้อมตรวจสภาพอุปกรณ์ ไฟฟ้าอย่างสม่ำาเสมอ นอกจากนี้ยังมีการควบ คุมอุปกรณ์เปิด–ปิดสวิตช์ รวมทั้งมีการดูแล สายชำารุดทันทีที่พบเห็นอย่าปล่อยไว้เนิ่นนาน เพราะอาจเป็นอันตรายหากถูก หรือสัมผัส รวม ทั้งอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ จึงขอให้พี่น้อง ประชาชน หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สาย ไฟฟ้า ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำารุด เสียหาย เพราะจะทำาให้รอดจากภัยพิบัติ และ ปลอดภัยจากชีวิต ทรัพย์สิน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.