ผู้แทนพระองค์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำาท่วม

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ที่มัสยิดท่าอิฐ หมู่ที่ 10 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันก่อน พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ทรงโปรดให้ นายอภัย จันทนจุล กะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพ และเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยใน พื้นที่ ต.ท่าอิฐ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสมยศ ศิลปี โยดม ปลัดจังหวัดนนทบุรี นายปาริณทษ์ ซุ้นหั้ว รรท.นายอำาเภอปากเกร็ด พ.ต.อ.สมพล วงศ์ศรีสุนทร ผกก.สภ.คลองข่อย และนาย ปรีดา เชื้อผู้ดี นายก อบต.ท่าอิฐ รวมทั้งคณะ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมหัวหน้า ส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และรายงานสรุป สถานการณ์

ทั้งนี้ นายอภัย รองประธานมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ยังได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยในพื้นที่ หมู่บ้านริมฝั่งแม่นำ้าเจ้าพระยา ในพื้นที่ หมู่ที่ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 จำานวน 1,384 ครัวเรือน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา นำ้าล้นตลิ่งเข้าบ้านเรือน จนเกิดนำ้าขังภายใน ที่อยู่อาศัย รวมทั้งยังท่วมเส้นทางสัญจร ส่ง ผลให้ผู้ยากไร้เจ็บป่วย ผู้สูงอายุเกิดความยาก ลำาบากในการใช้ชีวิตประจำาวัน การประกอบ อาชีพ พร้อมกันนี้ยังได้มอบถุงยังชีพผู้ประสบ ภัยตามบ้าน จำานวน 500 ชุด ให้กับครอบครัว ผู้ประสบภัยด้วย ซึ่งประชาชนตำาบลท่าอิฐ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ต่างรู้สึก ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาว ต.ท่าอิฐ และเป็นขวัญกำาลังใจอย่างสูงสุดของ ประชาชน ให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์อุทกภัย ในครั้งนี้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.