‘อบจ.ชลบุรี’เปิดเวทีประชาคม วางกรอบภาพรวมอปท.จังหวัด

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันก่อน ที่ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วน จังหวัด (อบจ.) ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดทำาเวทีประชาคมองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี ประจำาปี พ.ศ. 2560” มี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้คณะกรรมการ พัฒนา อบจ. คณะกรรมการประสานแผน พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนองค์กร ต่าง ๆ ได้กำาหนดทิศทางดำาเนินงานในภาพ รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการนำาเสนอข้อมูล ร่วมแสดง ความคิดเห็น และเสนอปัญหาต่าง ๆ ให้กับ อบจ.ชลบุรี เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ประชาชนในท้องถิ่น และนำามาดำาเนินการ แก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพได้อย่าง มีประสิทธิภาพ อันจะนำามาซึ่งประโยชน์สุข ของประชาชน โดยการจัดโครงการนี้มีผู้เข้า ร่วมอบรมทั้งสิ้น 399 คน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.